Anvan lekòl Kòmanse

Swen sante, vaksen eta a mande

Prezans elèv

Kòd pou konduit elèv

Pwosedi nan ka ijans

Pwogram swen anvan ak aprè lekòl nan lekòl elemantè

Pwogram akademik

Edikasyon karyè ak teknik

Lekòl "charter"

Pwogram chwa nan lekòl yo

Anwolman doub, opòtinite pou etid avanse

Sit entènèt pwogram Akademik Avanse

Sèvis edikasyon pou timoun anbazaj

Depatman edikasyon elèv eksepsyonèl

Chemen pou konn li e ekri nan de (2) lang

Estaj

Pwogram lekti/redaksyon jadendanfan - 12yèm ane eskolè

Kourikoulòm matematik jadendanfan - 12yèm ane eskolè

Kourikoulòm syans jadendanfan - 12 yèm ane eskolè

Nouvo kourikoulòm syans sosyal k-12 la

Pwogram Manje gratis e nan pri redui

Pwogram Manje gratis ak pri redwi pri

Sekirite

Pwosedi nan ka ijans

Sekirite nan lekòl pou 2017-2018

Tès

Egzamen estandadize

 

Preparasyon pou gradyasyon e apre 12yèm ane eskolè

Demand pou gradyasyon

Chemen diplòm

Klas edikasyon karyè ak teknik pou adilt

Pwogram asistans pou kolèj

Fwa nasyonal kolèj

Lekòl kominotè yo ofri opòtinite edikasyonèl Nan pri ki abòdab

Patisipasyon fanmi ak kominote

Patnè Dade yo

Akademi paran an

Angajman fanmi: se kle pou reyisit elèv

Pwogram volontè lekòl

Depatman Sèvis Sipò Fanmi

Resous

M-dcps lanse yon aplikasyon mobil pou paran, elèv, anplwaye

Sant enfòmasyon pou sitwayen

“Project up-start” - powgram m-dcps pou edikasyon moun ki sanzabri

Inisyativ konvèjans dijital prè aparèy mobil pou elèv lekòl segondè

Asistans 'lifeline'

Radyo lekòl (school radio) pwogram an kreyòl pou kominote ayisyen-ameriken an

Radyo, televizyon piblik wlrn Ap sèvi kominote sid florid la

Biwo rejyon yo

Pwogram sèvis konpreyansif la satisfè bezwen elèv yo

Transpòtasyon lekòl

Transpòtasyon lekòl

   

____________________________________________________________________________

Anvan lekòl Kòmanse

Swen sante, vaksen eta a mande


Timoun ki gen pou antre nan klas Matènèl jisrive nan 12yèm ane eskolè pou ane lekòl 2017-2018 la bezwen pran vaksen apwopriye, sinon yo pap ka antre lekòl.

Pwogram vaksen lekòl eta a mande pou tout elèv ki nan Jadendanfan jisrive 12yèm ane eskolè resevwa yon dezyèm dòz vaksen MMR.

Tout timoun k ap antre nan klas Matènèl jisrive 12yèm ane eskolè dwe pran yon seri vaksen epatit B anplis vaksen yo te deja mande pou yo pran pou difteri, koklich, tetanòs, polyo, saranpyon, malmouton, lawoujòl, ak varisèl.

Tout timoun k ap antre, ki deja prale oubyen k ap transfere nan klas Matènèl oubyen 10yèm, 11yèm oubyen 12yèm ane eskolè nan Florid dwe pran yon dòz vaksen varisèl (chicken pox), oubyen yo dwe gen yon istwa maladi varisèl ki dokimante sou yon Fòm Setifikasyon Vaksen Florid oubyen dokiman vaksen Florid pou maladi varisèl.  Demand sa a aplikab tou pou elèv ki pa t pase klas matènèl oubyen 10yèm, 11yèm ak 12yèm ane eskolè.

Tout timoun k ap antre, ki deja praleoubyen k ap transfere nan Jadendanfan ak 1ye, 2yèm, 3yèm, 4yèm, 5yèm, 6yèm, 7yèm, 8yèm ak 9yèm ane eskolè dwe pran de (2) dòz vaksen varisèl (chicken pox) varisèl oubyen yo dwe gen yon istwa maladi varisèl ki dokimante sou yon Fòm DH 680 (Fòm Sètifikasyon Vaksen Florid).  Demand sa a aplikab tou pou elèv ki te double klas Jadendanfan ak 1ye, 2yèm, 3yèm, 4yèm, 5yèm, 6yèm, 7yèm, 8yèm ak 9yèm ane eskolè.

Tout timoun k ap antre, ki deja prale oubyen k ap transfere nan 7yèm ane eskolè nan Florid dwe gen vaksen Tdap la ki dokimante sou yon Fòm DH 680, oubyen dokiman vaksen Florid.

Timoun ka ale lekòl si yo nan pwosesis pou yo pran seri vaksen yo e si yo genyen yon fòm egzanpsyon medikal tanporè ki valab nan dosye lekòl la.  Se sèlman Sètifika Depatman Sante Florid pou Vaksen an, Fòm DH 680, oubyen dokiman vaksen Florid ki akseptab pou verifye si elèv yo an règ pou vaksen.

Nou ankouraje paran/gadyen pou kontakte doktè yo pou mete yon randevou pou timoun demand sou vaksen lekòl la afekte.  Pifò asirans sante kouvri vaksen yo mande yo.

Timoun paran yo pa kapab peye pou vaksen yo ka resevwa vaksen gratis, tankou Enjeksyon pou Grip gras ak pwogram Vaksen Pou Timoun nan, ki ofri vaksen gratis nan sant depatman sante nan konte a, ak Sant Sante ki gen lisans Federal e nan andwa lekòl espesifik.  Pou plis enfòmasyon, kontakte Biwo Pwogram Vaksen Espesyal nan Depatman Sante Miami-Dade County, nan 786-845-0550, oubyen rele 211 e mande pou founisè vaksen nan zòn ou an.  Gen plis enfòmasyon ki ap vini toujou konsènan lekòl ki pral ofri vaksen gratis, tankou Enjeksyon pou Grip pandan ane lekòl ki ap vini an.

Lekòl Leta Miami-Dade ofri divès kalite depistaj sante anba sipèvizyon anplwaye lekòl oubyen anplwaye swen sante yo.

Chak ane yo tcheke zye elèv Jadendanfan, 1ye, 3yèm, 6yèm ane eskolè, ak nouvo elèv 2yèm, 4yèm ak 5yèm ane eskolè nan Florid.
Chak ane yo fè depistaj pou pwoblèm nan zòrèy pou elèv nan klas Jadendanfan; 1ye, 6yèm ane eskolè ak nouvo elèv pou 3yèm, 4yèm ak 5yèm ane eskolè nan Florid.

Nou ap konseye paran elèv ki gen rezilta negatif nan nenpòt nan depistaj yo oubyen ki sanble yo ka gen yon pwoblèm nan zye oubyen nan zòrèy, pou y al chèche swen medikal kay doktè prive yo.

Pwogram “Florida Heiken Children’s Vision” nan ofri egzamen zye konplè ak linèt pou timoun paran yo gen revni ki ba.  Yo ofri sèvis sa yo sou plas nan lekòl yo anndan minibis mobil pou swen zye yo.

Chak ane, nou fè depistaj “scoliosis” (defòmasyon kolòn vètebral) pou elèv 6yèm ane eskolè.

Lè elèv yo gen maladi ki dire lontan oubyen maladi kwonik oubyen andikap ki mande pou yo pran medikaman regilyèman, anplwaye lekòl la ka ede elèv yo jere oubyen pran medikaman an lè orè pou elèv la pran medikaman an pa kapab ajiste pou l koresponn ak lè pou elèv la pran medikaman an lakay li.

Yon paran oubyen gadyen dwe siyen yon fòm konsantman, e yon doktè lisansye dwe siyen yon plan tretman ekri ak otorizasyon ki eksplike nesesite pou medikaman an.  Lè yo mande chanjman nan yon medikaman, paran an oubyen gadyen an ak doktè a dwe bay nouvo fòm otorizasyon.  Direktè(tris) lekòl la ap mete medikaman an ansekirite nan yon andwa ki fèmen a kle e ki fèt pou sa.

Pou plis enfòmasyon, kontakte Brenda Wilder, Direktris, Biwo ‘School Operations,’ Sèvis Sante Konpreyansif, nan 305-805-4600.

 

Enskripsyon ann otòn

Demand pou Admisyon, Enskripsyon ak Vaksen

Lekòl leta Miami-Dade County yo ap ouvri pòt yo lendi 21 out pou kòmanse ane lekòl 2017- 2018 la.

Tout timoun ki rive nan laj sizan oubyen ki pral gen sizan 1ye fevriye oubyen avan, nan nenpòt ane oubyen ki gen ant laj sis ane ak sèz ane, eksepte si lalwa Florid di lekontrè, dwe ale lekòl regilyèman pandan tout ane lekòl la.  Tout timoun ki ap enskri nan yon lekòl nan Distri a dwe satisfè demand pou vaksen, selon lwa eta a, e montre prèv egzamen fizik.

Men dokiman pou n pote lè n ap enskri timoun yo pou premye fwa:

Elèv ki ap transfere soti nan yon lòt eta, lòt distri nan Florid, oubyen ki fèt nan lòt peyi, dwe satisfè menm demand pou admisyon e antre lekòl, pou yo ka enskri.

Nou mete tout elèv nan lekòl distri a ki nan zòn kote paran/gadyen legal yo rete, amwenske timoun nan te resevwa yon asiyasyon pou yon lòt lekòl atravè yon “Parent Choice Student Transfert” (Transfè Elèv daprè Chwa Paran), Transfè Enskripsyon Ouvè e Kontwole, oubyen atravè “School Choice & Parental Options” (Chwa Lekòl ak Opsyon Paran) nan Lekòl Leta Miami-Dade County.  Pou jwenn lekòl ki nan zòn kote ou rete, ou ka ale sou www.dadeschools.net, seleksyone “Schools, Find   your Neighborhood School” (Lekòl, Jwenn Lekòl ki nan Katye ou) oubyen klike sou “Initial Entry Registration Procedures Handbook” (Livrè sou Metòd Inisyal pou Enskripsyon ak Antre Lekòl 2017-2018).

Menmsi pa gen dat limit pou enskripsyon, nou ankouraje elèv yo enskri bonè pou evite reta nan pwosesis la, e pou asire y ap ka antre lekòl nan jou ouvèti lekòl la.

>Retounen Anwo


 

“Florida kidcare:” asirans sante pou timoun nan pri abòdab!

‘Florida KidCare’ se asirans sante konplè pou timoun, ki pa gen asirans, depi nesans yo rive nan laj 18 ane.  Nenpòt fanmi ka aplike; kantite lajan pou w peye depann de salè ak kantite  moun ki gen nan fanmi an.  Majorite fanmi peye $15 oubyen $20 chak mwa oubyen anyen yo pa peye ditou.  Anpil timoun ki pa sitwayen ameriken kapab kalifye.
 
Anpil elèv nou yo kapab elijib pou asirans sante atravè ‘Florida KidCare’ menmsi youn oubyen toude paran yo ap travay.  Sèvis yo ofri yo gen ladan: vizit doktè, konsiltasyon ak vaksen, preskripsyon, sante mantal, lopital ak operasyon, sèvis pou zye ak zòrèy, swen pou dan, ak ijans.

Gen kat pwogram nan ‘Florida KidCare’:  “Medicaid” (Asistans Medikal) pou Timoun, “Healthy Kids” (Timoun Ansante), ‘MediKids’, ak “Children’s Medical Services” (Sèvis Medikal pou Timoun). 
Atravè yon patenarya avèk ‘Florida KidCare’, Lekòl Leta Miami-Dade County ap ofri enfòmasyon kounye a konsènan pwogram nan e l ap ofri asistans pou moun ka aplike nan lekòl nou yo.  Fanmi yo ka pale avèk Lyezon ‘KidCare’ ki nan lekòl pitit yo oubyen rele liy enfòmasyon ‘KidCare’ Akademi Paran An nan 305-995-1207.

Paran ka aplike sou Entènèt tou nan http://www.healthykids.org e klike sou “Apply Online Now.”

Pou plis asistans, rele ‘Florida KidCare’ nan 1-888-540-5437 (gratis).

>Retounen Anwo


 

Swen sante, vaksen eta a mande

Timoun ki gen pou antre nan klas Matènèl jisrive nan 12yèm ane eskolè pou ane lekòl 2017-2018 la bezwen pran vaksen apwopriye, sinon yo pap ka antre lekòl.

Pwogram vaksen lekòl eta a mande pou tout elèv ki nan Jadendanfan jisrive 12yèm ane eskolè resevwa yon dezyèm dòz vaksen MMR.

Tout timoun k ap antre nan klas Matènèl jisrive 12yèm ane eskolè dwe pran yon seri vaksen epatit B anplis vaksen yo te deja mande pou yo pran pou difteri, koklich, tetanòs, polyo, saranpyon, malmouton, lawoujòl, ak varisèl.

Tout timoun k ap antre, ki deja prale oubyen k ap transfere nan klas Matènèl oubyen 10yèm, 11yèm oubyen 12yèm ane eskolè nan Florid dwe pran yon dòz vaksen varisèl (chicken pox), oubyen yo dwe gen yon istwa maladi varisèl ki dokimante sou yon Fòm Setifikasyon Vaksen Florid oubyen dokiman vaksen Florid pou maladi varisèl.  Demand sa a aplikab tou pou elèv ki pa t pase klas matènèl oubyen 10yèm, 11yèm ak 12yèm ane eskolè.

Tout timoun k ap antre, ki deja praleoubyen k ap transfere nan Jadendanfan ak 1ye, 2yèm, 3yèm, 4yèm, 5yèm, 6yèm, 7yèm, 8yèm ak 9yèm ane eskolè dwe pran de (2) dòz vaksen varisèl (chicken pox) varisèl oubyen yo dwe gen yon istwa maladi varisèl ki dokimante sou yon Fòm DH 680 (Fòm Sètifikasyon Vaksen Florid).  Demand sa a aplikab tou pou elèv ki te double klas Jadendanfan ak 1ye, 2yèm, 3yèm, 4yèm, 5yèm, 6yèm, 7yèm, 8yèm ak 9yèm ane eskolè.

Tout timoun k ap antre, ki deja prale oubyen k ap transfere nan 7yèm ane eskolè nan Florid dwe gen vaksen Tdap la ki dokimante sou yon Fòm DH 680, oubyen dokiman vaksen Florid.

Timoun ka ale lekòl si yo nan pwosesis pou yo pran seri vaksen yo e si yo genyen yon fòm egzanpsyon medikal tanporè ki valab nan dosye lekòl la.  Se sèlman Sètifika Depatman Sante Florid pou Vaksen an, Fòm DH 680, oubyen dokiman vaksen Florid ki akseptab pou verifye si elèv yo an règ pou vaksen.

Nou ankouraje paran/gadyen pou kontakte doktè yo pou mete yon randevou pou timoun demand sou vaksen lekòl la afekte.  Pifò asirans sante kouvri vaksen yo mande yo.

Timoun paran yo pa kapab peye pou vaksen yo ka resevwa vaksen gratis, tankou Enjeksyon pou Grip gras ak pwogram Vaksen Pou Timoun nan, ki ofri vaksen gratis nan sant depatman sante nan konte a, ak Sant Sante ki gen lisans Federal e nan andwa lekòl espesifik.  Pou plis enfòmasyon, kontakte Biwo Pwogram Vaksen Espesyal nan Depatman Sante Miami-Dade County, nan 786-845-0550, oubyen rele 211 e mande pou founisè vaksen nan zòn ou an.  Gen plis enfòmasyon ki ap vini toujou konsènan lekòl ki pral ofri vaksen gratis, tankou Enjeksyon pou Grip pandan ane lekòl ki ap vini an.

Lekòl Leta Miami-Dade ofri divès kalite depistaj sante anba sipèvizyon anplwaye lekòl oubyen anplwaye swen sante yo.

Chak ane yo tcheke zye elèv Jadendanfan, 1ye, 3yèm, 6yèm ane eskolè, ak nouvo elèv 2yèm, 4yèm ak 5yèm ane eskolè nan Florid.
Chak ane yo fè depistaj pou pwoblèm nan zòrèy pou elèv nan klas Jadendanfan; 1ye, 6yèm ane eskolè ak nouvo elèv pou 3yèm, 4yèm ak 5yèm ane eskolè nan Florid.

Nou ap konseye paran elèv ki gen rezilta negatif nan nenpòt nan depistaj yo oubyen ki sanble yo ka gen yon pwoblèm nan zye oubyen nan zòrèy, pou y al chèche swen medikal kay doktè prive yo.

Pwogram “Florida Heiken Children’s Vision” nan ofri egzamen zye konplè ak linèt pou timoun paran yo gen revni ki ba.  Yo ofri sèvis sa yo sou plas nan lekòl yo anndan minibis mobil pou swen zye yo.

Chak ane, nou fè depistaj “scoliosis” (defòmasyon kolòn vètebral) pou elèv 6yèm ane eskolè.

Lè elèv yo gen maladi ki dire lontan oubyen maladi kwonik oubyen andikap ki mande pou yo pran medikaman regilyèman, anplwaye lekòl la ka ede elèv yo jere oubyen pran medikaman an lè orè pou elèv la pran medikaman an pa kapab ajiste pou l koresponn ak lè pou elèv la pran medikaman an lakay li.

Yon paran oubyen gadyen dwe siyen yon fòm konsantman, e yon doktè lisansye dwe siyen yon plan tretman ekri ak otorizasyon ki eksplike nesesite pou medikaman an.  Lè yo mande chanjman nan yon medikaman, paran an oubyen gadyen an ak doktè a dwe bay nouvo fòm otorizasyon.  Direktè(tris) lekòl la ap mete medikaman an ansekirite nan yon andwa ki fèmen a kle e ki fèt pou sa.

Pou plis enfòmasyon, kontakte Brenda Wilder, Direktris, Biwo ‘School Operations,’ Sèvis Sante Konpreyansif, nan 305-805-4600.

>Retounen Anwo


 

Koneksyon sante nan lekòl nou yo (HCiOS)

“The Children’s Trust,” Lekòl Leta Miami-Dade County ak Depatman Sante Miami-Dade County, ansanm ak patnè kominotè yo te devlope “Health Connect in Our Schools (HCiOS)” (Koneksyon Sante nan Lekòl nou yo) pandan ane lekòl 2005-2006 la pou sipòte zafè sante elèv ak sante mantal nan Lekòl Leta Miami-Dade County.
Plizyè ekip pwofesyonèl, tankou travayè sosyal nan lekòl yo ak enfimyè, ap estasyone nan plis pase 145 lekòl pandan ane lekòl 2017-2018 la.  Objektif HCiOS la se pou konekte elèv yo ak yon sant sante medikal/mantal pèmanan andeyò lokal lekòl la, kote prevansyon ak pwomosyon sante tout kò a ap fè elèv ak fanmi yo rive gen yon pi bon lavi, pandan y ap amelyore akonplisman elèv yo.

Pou plis enfòmasyon, kontakte Wilma Steiner, Direktris, Biwo Sèvis Sante Konpreyansif, nan 305-805-4600.

>Retounen Anwo


 

2017-2018 Prezans elèv

Petèt pa gen okenn faktè ki pi enpòtan pou yon elèv reyisi fè pwogrè lekòl pase prezans lekòl ki regilye e ponktyèl.  Elèv ki eksesivman anreta oubyen absan nan pwogram edikasyonèl yo rete dèyè nan reyalizasyon akademik yo.  Absans eksesif nan lekòl, lakoz move nòt, mank enterè, e sa ka lakoz yo mete elèv la deyò lekòl la.

Paran ak elèv responsab pou prezans, ki se yon egzijans legal pandan 180 jou lekòl la an sesyon.  Yo defini prezans konsa: 1) prezans lekòl – elèv la dwe prezan pandan omwen dezèdtan nan jounen an oubyen  li  dwe patisipe nan yon aktivite edikasyonèl lekòl la apwouve,  2) prezans nan klas - elèv la dwe prezan nan  klas la pandan omwen mwatye peryòd klas la.

Yo ap konsidere absans ki ap suiv yo kòm eskiz rezonab pou tan elèv pèdi nan lekòl: maladi pèsonèl elèv la, randevou medikal elèv la, lanmò nan fanmi imedya elèv la, obsèvans fèt relijye, “subpoena” (lòd pou prezante) ki soti nan yon ajans ki la pou fè obsève lalwa oubyen yon lòd pou prezante nan tribinal, sispansyon pou rete andeyò lekòl, deplasman familyal pou elèv ki gen koneksyon militè, ak absans dokimante paran oubyen elèv la pa gen kontwòl sou yo, jan direktè(tris) la apwouve li.

Yo dwe konsidere nenpòt absans ki pa tonbe nan kategori nou sot site yo, kòm absans ki pa eskize.  Inisyalman, yo make absans yo kòm “pa eskize” e yo ap chanje yo pou “eskize,” lè paran an bay dokimantasyon ki jistifye absans la.  Paran yo responsab pou rapòte e eksplike rezon absans oubyen reta a nan lekòl la, nan espas twa (3) jou elèv la  retounen lekòl oubyen absans la ap rete kòm yon absans ki pa eskize.

Si absans yo eskize, elèv la dwe satisfè tout demand edikasyonèl pou kou a avan yo ba li yon nòt e/oubyen yo ba li yon kredi.  Elèv la dwe gen jiska twa jou lekòl, pou l remèt travay ratrapaj pou absans ki eskize yo oubyen nan yon peryòd tan ki egal ak kantite jou absans yo.  Absans ki pa eskize pa mande pou pwofesè a bay elèv la travay ratrapaj.

M-DCPS suiv efò entèvansyon kont fè woul kay elèv ki gen laj 6-17, yo konsidere kòm elèv ki abitye fè woul. Yo ka refere elèv sa yo bay yon ajans sèvis sosyal yo chwazi apre yo fin epuize tout sèvis yo.

Elèv ki gen ant laj 14 e 18 ane e yo klasifye kòm elèv ki abitye fè woul, y ap rapòte yo bay Depatman Sekirite Sikilasyon ak Veyikil a Motè nan Florid e elèv sa a pap elijib pou resevwa oubyen kenbe privilèj pou li kondui machin.  Yo ka retabli privilèj pou kondui a si elèv la demontre li ka fè 30 jou prezans konsekitif nan lekòl san okenn absans ki pa eskize.

Machasuiv espesifik sou prezans elèv yo reflete nan Règleman 5200 sou Prezans Elèv, Komisyon Konsèy Lekòl Miami-Dade County, Florid http://www.neola.com/miamidade-fl/ avèk règleman espesifik yo souliyen nan Mànyèl Règleman pou Rapòte Prezans Elèv la http://ehandbooks.dadeschools.net/policies/89.pdf.

>Retounen Anwo

 


Orѐ lekòl

Lekòl leta Miami-Dade County yo ap ouvri pòt yo lendi 21 out pou kòmanse ane lekòl 2017-2018 la.

Elèv klas matènèl, jadendanfan ak premye ane eskolè pral lekòl a 8:20 dimaten pou 1:50 nan aprèmidi; e elèv 2yèm jiska 8yèm ane eskolè pral lekòl a 8:35 pou 3:05 nan aprèmidi nan lekòl elemantè ak Sant K-8 yo.  Jou mèkredi, tout lekòl elemantè ak Sant K-8 yo ap lage a 1:50 nan aprèmidi.

Silvouplè mande nan lekòl pitit ou a pou konfime a kilè lekòl la antre e a kilè li lage, paske gen lekòl ki pa gen menm orè.

Orè lekòl mwayen yo ap 9:10 dimaten pou 3:50 nan aprèmidi.  Orè lekòl segondè yo, ap 7:20 dimaten pou 2:20 nan aprèmidi.  Gen kèk lekòl elemantè, mwayen ak segondè, ansanm ak kèk sant K-8 e sant edikasyon altènatif ki ap fonksyone sou orè pa yo.

Paran yo dwe telefone lekòl pitit yo pou yo konnen orè yo.  Gen anpil lekòl mwayen ki fonksyone sou orè lekòl segondè.  Silvouplè mande nan lekòl pitit ou a pou konfime lè lekòl la kòmanse/fini.

>Retounen Anwo


 

Dat enpòtan nan ane lekòl 2017-2018

JOU KONJE

 • Lendi 4 septanm         - Fèt Travay (Labor Day)
 • Vandredi 10 novanm  - Fèt Ansyen Sòlda (VeteransDay)
 • 23 novanm                 - Jou Remèsiman (Thanksgiving Day)
 • Lendi 15 janvye         - Obsèvans Anivèsè Nesans Dtè. Martin Luther King Jr. 
 • Lendi 19 fevriye         - Fèt Tout Prezidan (All Presidents Day)
 • Lendi 28 me              - Fèt pou Onore Sòlda ki Mouri nan Sèvis Militè (Memorial Day)

JOU POU PWOFESÈ FÈ PLANIFIKASYON

 • Jedi 17 out                                                      
 • Vandredi 18 out
 • Jedi 21 septanm 2017 
 • Lendi 2 oktòb - Jounen Devlopman Pwofesyonèl
 • Vandredi 27 oktòb - Jounen Devlopman Pwofesyonèl
 • Mèkredi 22 novanm
 • Vandredi 19 janvye
 • Vandredi 23 mas
 • Vandredi 20 avril
 • Vandredi 8 jen

JOU VAKANS

Vandredi 24 novanm - Konje “Thanksgiving” (Jou Remèsiman)

Lendi 25 desanm jiska vandredi 5 janvye - Vakans Ivè

Lendi 26 mas jiska vandredi 30 mas - Vakans Prentan

>Retounen Anwo


Kòd pou konduit elèv

Lekòl Leta Miami-Dade County apwouve yon vèsyon revize “Code of Student Conduct (COSC)” (Kòd pou Konduit Elèv) la.  COSC a konsantre l sou ofri e kenbe yon anviwònman pou aprann ki gen sekirite e ki pozitif pou elèv, pwofesè, anplwaye ak kominote a.

Yon gwo konsiderasyon nan aplikasyon Kòd pou Konduit Elèv la se kiltive yon anbyans pozitif nan lekòl la pou sipòte reyalizasyon akademik, pwomote jistis, sivilite, akseptans divèsite, ak respè youn pou lòt.  Se pou sa yo divize seri konpòtman ki pa apwopriye yo an senk gwoup, avèk estrateji korektif ki rekòmande e obligatwa.

Kòd pou Konduit Elèv la adrese wòl paran/gadyen, elèv, ak lekòl la, men li konsantre tou sou valè debaz yo ak modèl konpòtman elèv, dwa ak responsablite elèv, nan adrese konpòtman elèv, ak pwosedi disiplinè.  Anplis, pwofesè, konseye ak administratè fè efò pou sèvi avèk yon varyete estrateji korektif ki pwogresif oubyen gid pou korije konpòtman ki pa apwopriye yo.

Diferans nan laj ak matirite se kritè ki detèmine ki kalite estrateji disiplinè ki apwopriye.  Sepandan, pwosedi ki nan COSC a aplikab pou tout elèv ki anba jiridiksyon Lekòl Leta Miami-Dade County.  COSC a anvigè pandan lè regilye lekòl, pandan y ap transpòte elèv yo nan yon bis lekòl e nan lè ak andwa – ki gen ladan men ki pa nesesèman limite ak evènman lekòl la patwone, pwomnad, aktivite espò e lòt aktivite – kote administratè lekòl ki apwopriye yo gen jiridiksyon sou elèv yo.

Direktè/tris lekòl yo gen otorite pou yo pran aksyon administratif kont yon elèv ki gen move konduit andeyò lekòl la lè sa gen yon move efè sou lòt elèv, oubyen lè li afekte lòd pwosesis edikasyonèl la.  Yo klase kalite vyolasyon yo soti nan move konduit ki twouble lòd salklas la, fonksyon lekòl yo, aktivite andeyò lekòl la oubyen transpòtasyon ki apwouve rive nan aksyon malonèt ki pi grav yo e aksyon vyolan ki menase lavi.

Kòd pou Konduit Elèv la souliye konpòtman y ap atann lakay yon elèv ak anpil estrateji korektif si elèv la ta gen move konduit.

COSC a adrese dwa ak responsablite elèv yo ki gen rapò ak dwa pou aprann; prezans lekòl; dosye elèv; nòt; dwa pou pale; ekspresyon ak rasanbleman; ak piblikasyon.  Li souliye dwa paran yo tou pou asire opòtinite pitit yo genyen pou yo jwenn edikasyon.

Elèv oubyen paran ki gen pwoblèm pou entèprete COSC a dwe adrese sousi yo bay direktè/tris lekòl la.  Anplis, si sousi yo genyen an pa rezoud nan nivo lekòl la, yo ka fè yon apèl nan biwo rejyon an e aprè sa, nan Distri a.

Paran/gadyen ka gen aksè sou COSC a ann Anglè, Espayòl ak Kreyòl sou sit Entènèt M-DCPS la nan ehandbooks.dadeschools.net/policies/90/index.htm

>Retounen Anwo


 

Kòd abiman pou elèv

Lekòl Leta Miami-Dade County gen yon kòd abiman estrik pou elèv yo obsève.  Kòd abiman an egziste pou asire aparans elèv yo pa deranje sante, sekirite, pwòpte oubyen anviwònman pou aprann nan.  Kòd pou Konduit Elèv la gen estrateji korektif ladan sou fason pou adrese kesyon elèv ki pa respekte kòd abiman an.

Gen anpil lekòl ki adopte inifòm pou ankouraje elèv yo amelyore abitid etid yo e pou idantifye yo plis ak lekòl yo.  Dapre Règ Komisyon Konsèy Lekòl 5511 konsènan Kòd Abiman ak Inifòm Lekòl, tout elèv nan jadendanfan - 8yèm ane eskolè (lekòl elemantè, Sant K-8, ak lekòl mwayen) dwe patisipe nan yon pwogram inifòm lekòl ki obligatwa.

Paran ki swete gen plis enfòmasyon sou kòd abiman lekòl la dwe refere yo a vèsyon Elemantè ak Segondè Kòd Konduit pou Elèv la ki lokalize sou sit Entènèt Lekòl Leta Miami-Dade County: http://ehandbooks.dadeschools.net/policies/90/index/htm, oubyen yo ka kontakte lekòl pitit yo tou.

>Retounen Anwo


 

Itilize medya sosyal ak responsablite

Pandan metòd kominikasyon kontinye ap evolye, medya sosyal vin tounen youn nan fason ki pi fasil, pi vit e pi popilè pou pataje enfòmasyon. Edike elèv, paran, anplwaye ak manm kominote nou an sou bon e move kote medya sosyal enpòtan pandan nou ap konsidere ogmantasyon to konektivite ki rapidman ap ogmante, ki se rezilta teknoloji ki pi rapid, ki koute mwens. Nan Lekòl Leta Miami-Dade County, nou toujou pran devan nan apwòch nou, nan konprann vrè sans aprantisaj 21yèm syèk la. Nou anbrase teknoloji e nou ankouraje elèv yo pou pote pwòp aparèy yo.
Nou dwe suiv Règ Komisyon Konsèy Lekòl 7540.03 ak 7540.04 pou asire anplwaye ak elèv egzèse itilizasyon apwopriye ak responsab teknoloji lekòl ak Distri a e sistèm enfòmasyon yo. Nou ka jwenn aksè pou règ yo nan lyen ki ap suiv la: http://www.neola.com/miamidade-fl/
Lekòl nou yo itilize medya sosyal pou kenbe paran yo ak kominote a enfòme e angaje. Nou ankouraje w “suiv” M-DCPS ak lekòl pitit ou a sou medya sosyal pou rete ajou e enfòme sou nouvo akonplisman ak inisyativ distri a.

Li enpòtan pou elèv yo sonje lè y ap itilize avèk medya sosyal, tout moun gen dwa pou respè.  Yo pa dwe janm eseye, nui, arase, anbarase, oubyen imilye lòt itilizatè, elèv, oubyen kèlkeswa lòt moun. Nan M-DCPS, nou pwomouvwa itilizasyon medya sosyal yon fason ki gen sekirite, legal, e responsab.  Pou resous adisyonèl, silvouplè wè feyè nou an ki gen “Top Ten Tips for Social Media” (Dis Tòp Medya Sosyal).

>Retounen Anwo


 

Pwosedi nan ka ijans

Règ Komisyon Konsèy yo mande pou elèv yo gen nan dosye lekòl yo enfòmasyon pou kontak ijans pou asire yo avèti paran oubyen lòt moun yo te deziye yo rapidman lè gen yon ijans konsènan pitit yo.

Paran yo mete enfòmasyon sa a sou yon kat nan dosye elèv la depi premye fwa y ap enskri pitit yo nan yon lekòl leta Miami-Dade County; aprè sa, yo mete enfòmasyon an ajou chak ane.  Sepandan, li enpòtan pou paran yo mete enfòmasyon an ajou alekri pandan ane lekòl la si ta vin gen chanjman nan non, telefòn oubyen adrès.  Anplis, Pòtal Paran an, youn nan inisyativ teknolojik M-DCPS yo, pèmèt paran ale sou Entènèt e fè chanjman nan adrès elektwonik yo.

Lè yon elèv nan yon ka ijans nan lekòl oubyen yon aktivite lekòl la otorize, ofisyèl lekòl la enfòme youn nan paran yo imedyatman.  Si yo pa ka jwenn okenn nan paran yo, y ap rele kèlkeswa moun ki sou kat elèv la kòm kontak ijans.  Yo pap remèt okenn elèv bay yon moun ki pa sou kat ijans elèv la.  Nan ka maladi oubyen blesi grav, y ap rele Ponpye/Anbilans oubyen polis vin nan lekòl la.  Pa konsekan, li enpòtan pou kat enfòmasyon elèv la ak nimewo telefòn pou kontak yo ajou anka sekouris nan ka ijans yo ta vle pale ak yon moun.

>Retounen Anwo

 

Sekirite nan lekòl pou 2017-2018


 

Pwogram swen anvan ak aprè lekòl nan lekòl elemantè

Ane sa a, “Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS)” (Lekòl Leta Miami-Dade County), ap ofri apeprè 325 pwogram swen “after school” (aprè lekòl) y ap mete nan tout lekòl elemantè leta ak sant Jadendanfan rive 8yèm ane eskolè ak nan kèk lekòl mwayen nan jou lekòl.  Nou ap ofri pwogram swen aprè lekòl yo, kòmanse nan lè lekòl lage, jiska 6:00 diswa.  Paran yo dwe tcheke lekòl pitit yo pou konnen espesifikman a ki lè pwogram yo ap kòmanse.  Yo ofri pwogram swen “before school” (avan lekòl) selon diskresyon direktè (tris) lekòl la e yo kòmanse apeprè inèdtan avan lekòl kòmanse.  Tout pwogram swen aprè lekòl yo ofri aktivite ki planifye, ki gen ladan asistans ak devwa, jwèt timoun yo ka jwe anndan ak deyò, ar ak atizana, moman pou pran yon tigoute, ak yon varyete aktivite rekreyatif.  Anpil pwogram ofri leson patikilye nan lekti ak matematik, aktivite STEM, mizik, laboratwa òdinatè, seramik, echèk, ar dramatik ak lòt klas ki fèt pou ofri patisipan yo yon varyete eksperyans edikasyonèl anrichisan.  Pwogram swen anvan lekòl yo ofri elèv yo aktivite ki sipèvize e trankil.

Pri pwogram swen aprè lekòl se $40 pa semèn; pri pwogram swen anvan lekòl se $20 pa semèn.  Se youn nan sèt founisè sa yo ki ap aplike pwogram yo:

Nou ofri pwogram kan ete nan chak vakans ete sou yon baz limite, lendi jiska vandredi, soti 7è dimaten jiska 6è diswa.  Pwogram yo koute $100.00 pa semèn.  Ale sou www.dadecommunityschools.net pou plis enfòmasyon e pou verifye dat ak orè nan lekòl ki pi pre w la.

Paran ki enterese dwe kontakte biwo direktè lekòl pitit yo pou konnen ki pwogram yo ofri.  Ou ka gen plis enfòmasyon lè w rele Victor Ferrante, Direktè Egzekitif nan 305-817-0014, eks. 2500.

>Retounen Anwo


 

Pwogram akademik

Edikasyon karyè ak teknik

Pwogram “Career and Technical Education (CTE)” (Edikasyon Karyè ak Teknik) Lekòl Leta Miami-Dade County prepare elèv nan nivo mwayen e segondè pou yo ka pare pou kolèj ak karyè atravè pwogram etid e chemen karyè ki sou menm liy avèk gwoup pwogram karyè yo.  Elèv CTE yo gradye avèk ladrès teknolojik e akademik nivo mondyal, plis sètifikasyon endistri rekonèt ki nesesè pou yo fè tranzisyon pou edikasyon siperyè ak karyè.

Pou yon lis konplè pwogram CTE ak gwoup pwogram karyè Distri a ofri, silvouplè vizite sit Entènèt depatman an nan http://dcte.dadeschools.net.

Biznis ak endistri ap mande pou gen yon mendèv ki pi kalifye e ki gen plis ladrès, e pwogram CTE M-DCPS yo sou menm liy avèk inisyativ “One Community One Goal” (Yon Kominote Yon Bi) a ki vize gwo endistri ki vital pou ekonomi Miami an.  Elèv ki resevwa sètifikasyon endistri gen yon avantaj konpetitif lè yo gradye e yo vin pi kalifye pou mache travay la pandan e apre kolèj e/oubyen lòt edikasyon apre lekòl segondè.  Yo apwouve meyè sètifikasyon endistri nan nivo eta a pou kredi kolèj gratis yo bay elèv.  Paran ka wè benefis yo fè sou envestisman lè pitit yo gen sètifikasyon endistri pandan yo lekòl, nan: dcte.dadeschools.net/industrycertification.html.

Akademi Karyè
Akademi karyè yo konbine yon kourikoulòm preparasyon pou kolèj avèk tèm ki konsantre sou karyè.  Elèv ki enskri nan akademi karyè yo suiv yon pwogram etid ki fèt pa sekans, ki ap mennen yo nan sètifikasyon endistri ak opòtinite pou resevwa kredi apre lekòl segondè ak bousetid.  Elèv chwazi akademi karyè pami divès gwoup pwogram karyè, pakonsekan, sa pèmèt yo fè tranzisyon ant lekòl segondè, kolèj, e karyè.

M-DCPS ofri 55 pwogram pami senk tèm karyè ki se Jeni, Finans, Syans Sante, Ospitalite e Touris, ak Enfòmatik nan 30 lekòl segondè.  Yo rekonèt anpil nan pwogram sa yo nasyonalman pou akonplisman yo.  Pou plis enfòmasyon sou pwogram sa yo ki resevwa prim, ale sou: dcte.dadeschools.net/naf.html.

Akò pou Patenarya
Elèv CTE ka resevwa kredi kolèj gratis oubyen kredi Kolèj Teknik M-DCPS nan patisipe e fini yon pwogram etid CTE avèk siksè.  Akò patenarya avèk Kolèj Miami Dade, Kolèj Teknik M-DCPS ak lòt enstitisyon lokal disponib.  Akò sa yo ofri akselerasyon e rediksyon pri pou edikasyon apre lekòl segondè.

Prim ‘Florida Bright Futures (Gold Seal Vocational Scholars (GSV)’
Elèv CTE yo gen opòtinite pou yo kalifye pou Prim GSV, youn nan twa Prim “Bright Futures,” lè yo fini yon pwogram etid CTE e satisfè kritè inisyal yo.  Pou plis enfòmasyon sou demand yo, silvouplè vizite: floridastudentfinancialaid.org/SSFAD/home/uamain.htm.

 “Career and Technical Student Organizations (CTSOs)” (Òganizasyon Karyè ak Teknik pou Elèv)
CTSOs yo se yon konpozan pwogram CTE yo e yo pataje menm kourikoulòm ki ofri elèv opòtinite pou aplike teyori atravè eksperyans pratik.  Elèv M-DCPS patisipe aktivman nan divès òganizasyon tankou “Future Business Leaders of America” (Fiti Lidè Biznis nan Amerik la), DECA, “HOSA-Future Health Professionals” (Fiti Pwofesyonèl Sante-‘HOSA’), “Technology Student Association” (Asosyasyon Etidyan Teknoloji), pou nou site sa yo sèlman, kote yo kontinye devlope ladrès ki nesesè pou siksè nan karyè yo chwazi.

Pou plis enfòmasyon konsènan pwogram sa yo, silvouplè kontakte Depatman Karyè ak Edikasyon Teknik nan 305-693-3030 oubyen vizite sit Entènèt http://dcte.dadeschools.net/studentorg.html.

>Retounen Anwo


 

Lekòl "charter"

Lekòl "Charter" se lekòl leta ki fonksyone anba yon kontra pèfòmans oubyen “charter,” ant yon konsèy administrasyon ak komisyon konsèy lekòl la.  Pandan lekòl leta sa yo, yo jere yon fason endepandan e prive, toujou gen responsablite pou ankouraje elèv yo bay bonjan akonplisman e yo dwe respekte lalwa ansanm ak  kontra pèfòmans yo, lekòl sa yo toujou kenbe otomoni ak fleksibilite yo, ki pèmèt yo etabli pwòp règ operasyonèl yo.  Konsa, règ lekòl charter yo ka diferan avèk règ Distri a e pami lekòl charter yo menm.

Biwo rejyon yo pa ofri sipò pou lekòl charter yo; pakonsekan, moun ta dwe adrese kesyon ak sousi yo genyen konsènan lekòl patikilye sa yo dirèkteman bay “Office of Charter School Compliance and Support” (Biwo Konfòmite ak Sipò Lekòl Charter).

CHARTER SCHOOL COMPLIANCE AND SUPPORT
1450 N.E. 2nd Ave., Suite 802
Miami, FL  33132
305-995-1403
Sit Entènèt: http://charterschools.dadeschools.net/
Adrès Elektwonik Jeneral:cso@dadeschools.net

Asistan Sipèentandan
Tiffanie A. Pauline
tpauline@dadeschools.net

Direktè Distri, Accountability &Technical Support
Dtè. Dwight A. Bernard
dbernard@dadeschools.net

Direktè Distri, Portfolio Management
Madan Nicki L. Brisson
nbrisson@dadeschools.net

>Retounen Anwo


Pwogram chwa nan lekòl yo

Depi plis pase 60 ane, Lekòl Leta Miami-Dade County (M-DCPS) alavangad nan mouvman chwa nan edikasyon.  Pou ane lekòl 2017-2018 la, plis pase 65 pousan elèv klas matènèl rive 12yèm ane eskolè nan M-DCPS fè yon chwa aktif nan seleksyone lekòl oubyen pwogram pou yo enskri.  M-DCPS kontinye ap devlope pwogram inovatif ak lekòl espesyalize pou satisfè bezwen ak enterè espesyal elèv pandan l ap prepare yo avèk siksè pou mond travay la.  Pou sipòte inisyativ distri a nan elaji pwogram chwa ki pwomote ekite ak menm kalite aksè pou tout elèv, M-DCPS ofri yon gran kantite pwogram chwa ki gen ladan pwogram ‘magnet’, sant aprantisaj satelit, ak pwogram chwa nan lekòl yo.

Pwogram Chwa yo se yon envestisman solid pou avni elèv nou yo ak bezwen mendèv biznis la pou demen. Kominote nou an ann antye benefisye gwo varyete opsyon chwa M-DCPS ofri yo.  Paran yo gen yon Chwa ki klè nan Miami-Dade County.

Pwogram/Lekòl Magnet
Pwogram ak lekòl magnet yo atire elèv ki soti nan diferan kontèks nan senk diferan tèm magnet (Pwogram Entènasyonal, Konesans Jeneral, “S.T.E.M. – Science, Technology, Engineering, & Mathematics” (Syans, Teknoloji, Jeni, ak Matematik), Kou yo Ofri sou Entènèt, ak Ar Vizyèl e Pèfòmans, ki ofri kourikoulòm espesyalize, kote yo chak fèt pou kiltive talan, enterè, ak abilite espesifik. Kounye a, gen plis pase 384 pwogram magnet nan plis pase 114 lekòl nan Miami-Dade County.  Elèv yo aprann kijan pou yo kominike, devlope panse kritik, e rezoud pwoblèm, nan yon domèn etid espesyalize.  Pwogram lekòl magnet Distri a ranpòte plizyè prim nasyonal paske li pwomote ekite edikasyonèl e li amelyore kalite edikasyon.  Pou sizyèm ane youn apre lòt, M-DCPS resevwa plis Prim Merit Nasyonal MSA pase nenpòt lòt distri lekòl nan peyi a.  Nan sizan, lekòl M-DCPS yo resevwa 192 Prim Merit Nasyonal.

Nou aksepte aplikasyon pou anwolman nan pwogram/lekòl magnet yo chak ane ant 1ye oktòb e 15 janvye. Pou plis enfòmasyon ak yon lis pwogram konplè, vizite sit Entènèt nou an nan www.miamimagnets.org. Premye kontak pou Pwogram Magnet yo se:  Dtè. Robert D. Strickland, Direktè Administratif, “School Choice and Parantal Option” (Pwogram Chwa ak Opsyon Paran), 305-995-1922, rstrickland@dadeschools.net.

>Retounen Anwo


 

Anwolman doub, opòtinite pou etid avanse

Lekòl Leta Miami-Dade County ofri elèv nan tout nivo yon varyete pwogram pou prepare yo pou edikasyon aprè lekòl segondè pou li ka mete talan ak enterè akademik chak elèv nan nivo maksimòm.  Pwogram Akademik Avanse nou dekri anba a ofri metòd akselere pou elèv pran kou nivo kolèj pandan yo toujou nan lekòl segondè.

"Advanced Placement (AP)" (Plasman Avanse)

Kou Plasman Avanse (AP) yo disponib nan tout lekòl segondè, e enskripsyon ouvè pou tout elèv.  Malgre kèk elèv enskri nan kou AP depi yo nan 9yèm ane eskolè, majorite elèv kòmanse pran kou AP nan 10yèm e/oubyen 11yèm ane eskolè.  Kou sa yo rijid, e yo ofri travay klas nivo kolèj pandan elèv yo toujou nan lekòl segondè. Pandan elèv yo nan wout pou fini ane lekòl la, yo patisipe nan egzamen AP, ki evalye konesans elèv nan disiplin espesifik ki enterese yo a.  Yo klase nòt yo, soti nan en (1) rive nan senk (5).  Majorite kolèj ak inivèsite ap bay elèv yo kredi kolèj pou kou AP yo, si yo fè nòt twa oubyen plis nan egzamen an.  Sa ede elèv ak paran paske elèv yo pap gen pou peye oubyen pran kou sa yo lè yo antre nan yon enstitisyon siperyè.  Nou ofri kou AP yo nan sijè ki ap suiv yo:  Lekti/Redaksyon, Matematik, Syans Sosyal, Syans, Teknoloji, Lang Etranjè, ak Ar.

International Baccalaureate (IB)” (Bakaloreya Entènasyonal)
Bakaloreya Entènasyonal la ofri pwogram Jadendanfan-12yèm ane eskolè ki konsantre sou edikasyon entènasyonal ki devlope ladrès entèlektyèl, pèsonèl, emosyonèl e sosyal ki nesesè pou viv e travay nan yon mond ki ap devlope rapidman.  IB gen yon repitasyon ki baze sou eksperyans nan estanda ansèyman ki wo, pozisyon lidè pedagojik ak akonplisman elèv sou fòm edikasyon entènasyonal ak evalyasyon rijid.  “Primary Years Programme (PYP)” (Pwogram Ane Primè) yo, pou laj 3-12, konsantre sou devlopman total timoun nan, nan prepare elèv pou yo vin aktif, sansib, moun ki ap aprann pou tout lavi yo.  “Middle Years Programme (MYP)” Pwogram Ane Lekòl Mwayen) yo, pou laj 11-16, prepare elèv pou yo pran angajman pou “Diploma Programme (DP)”  (Pwogram Diplòm) nan.  DP, pou laj 16-19, ankouraje elèv pou yo pousuiv Diplòm IB ki prestijye, yo rekonèt pou dimansyon ak pwofondè konesans, rijidite evalyasyon, posiblite kredi kolèj li ofri, ak rekonesans inivèsitè avanse li resevwa.

"Cambridge International"
“Cambridge International Examination” se yon òganizasyon ki fè pati inivèsite ki se lidè nan mond la, “University of Cambridge.”  Kourikoulòm Cambridge la ankouraje elèv pou yo vin kwè nan tèt yo, responsab, moun ki ap reflechi, ki renmen inovasyon e ki angaje.  Nan Pwogram Primè Cambridge la, elèv devlope ladrès ak konpreyansyon nan Anglè, matematik, ak syans.  Nan Pwogram Segondè 1 Cambridge la, elèv kontinye devlope ladrès yo nan sijè debaz sa yo.  Nan pwogram Segondè 2 ak Pwogram Avanse Cambridge yo, elèv devlope ladrès konpreyansyon ak panse pwofon ki nesesè pou yo reyisi nan nivo etid siperyè.  Elèv yo travay pou yo ka jwenn Diplòm prestijye “Advanced International Certificate of Education (AICE)” (Sètifika Edikasyon Entènasyonal Avanse), yon kourikoulòm entènasyonal e yon sistèm egzamen ki mete aksan sou valè etid global e avanse.  Akote yon konpreyansyon pwofon sou yon seri sijè, elèv yo metrize tou yon seri ladrès kritik ki pi laj pou yo ka reyisi nan etid inivèsitè e nan travay.

"Anwolman Doub"
“Dual Enrollment (DE)” (Anwolman Doub) bay elèv lekòl segondè opòtinite pou enskri nan kou kolèj.  Nan Lekòl Leta Miami-Dade County, nou ofri DE atravè ‘Miami-Dade College (MDC)’, ‘University of Florida (UF),’ ‘Florida International University (FIU),’ ‘Embry-Riddle Aeronautical University’, ak ‘Florida Memorial University (FMU).’  Elèv ki kalifye yo ka anwole nan yon kou kolèj, e yo elimine frè lekòl ak frè liv yo pou elèv la.  Majorite lekòl segondè M-DCPS ofri kou DE sou kanpous yo pandan lajounen e aprè lekòl.  Lè elèv la fini kou DE a, kredi li resevwa a ka sèvi pou li satisfè demand gradyasyon lekòl segondè li ye a, e li ka sèvi tou pou kredi kolèj.  Pou elèv segondè kalifye pou anwolman doub, yo dwe gen yon “unweighted Grade Point Average (GPA)” (Mwayèn Jeneral) 3.0, yo dwe pase “Postsegondary Education Readiness Test (PERT)” (Egzamen Preparasyon pou Edikasyon Aprè Lekòl Segondè) oubyen yo dwe fè nòt minimòm yo mande nan SAT oubyen ACT, e satisfè tout kritè pou admisyon nan kolèj oubyen inivèsite.  Pou yo ka resevwa kredi lekòl segondè pou kou Anwolman Doub, elèv yo dwe remèt relve nòt kolèj yo bay konseye gidans lekòl segondè yo.  Pou elijibilite ak disponibilite kou DE yo, elèv yo dwe pale avèk konseye segondè yo.

Pou plis enfòmasyon, kontakte Dtè. Lisette Rodriguez, Direktris Egzekitif, Depatman Pwogram Akademik Avanse, nan 305-995-1934 oubyen vizite sit Entènèt depatman an nan http://advancedacademicprograms.dadeschools.net/.

>Retounen Anwo

Sèvis edikasyon pou timoun anbazaj

Ap Fè Enskripsyon Kounye a pou Ane Lekòl 2017-2018 pou Pwogram Klas Matènèl ki nan Katye ou

“Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS)” (Lekòl Leta Miami-Dade County) ofri yon kantite pwogram edikasyonèl konpreyansif, ki apwopriye ak devlopman jèn timoun yo.  Misyon chak pwogram gen ladan amelyorasyon pèsepsyon pèsonèl timoun nan pandan l ap ofri yon fondasyon solid pou entèraksyon li ap fè nan lekòl.  Yo kwè, lè eleman sa yo rive yon fason ki konsistan e konsyan, timoun yo ap devlope yon amou pou aprantisaj ak akonplisman pou lavi.  Yo fè tout pwogram yo pou satisfè bezwen total timoun nan pou li/yo ka atenn pi wo nivo kapasite yo.

“Voluntary Pre-Kindergarten (VPK)” (Klas Matènèl Volontè)

“Voluntary Pre-Kindergarten (VPK)” (Klas Matènèl Volontè) se yon pwogram lalwa otorize ki fèt pou prepare chak timoun katran nan Florid pou klas jadendanfan e bati fondasyon pou siksè edikasyonèl yo.  Pwogram VPK a ofri chak timoun yon eksperyans edikasyonèl kalite siperyè ki gen ladan estanda lekti ak redaksyon ki wo, responsablite, kourikoulòm ki apwopriye, bonjan peryòd enstriksyon, yon salklas pwofesè a ka jere, yon pwofesè sètifye ak yon parapwofesyonèl trè kalifye.

M-DCPS ofri Jounen Enstriksyon Debaz VPK a, kòmanse 8:20 dimaten pou 11:20 dimaten.  Pwogram Anrichisman Klas Matènèl la pwolonje jounen enstriksyonèl la jiska 1:50 nan aprèmidi atravè fon Title I oubyen frè paran.  Yo baze anwolman an sou yon kantite 20 elèv maksimòm nan chak salklas nan pwogram ane lekòl la, ki toujou kenbe pousantaj yon adilt pou chak 10 timoun.  Yon timoun elijib pou li enskri nan Pwogram VPK a si li rive nan laj katran 1ye septanm nan ane lekòl aktyèl la oubyen avan.  Kòmanse 1ye jiyè 2016, timoun katran ki gen dat nesans yo ki kòmanse 2 fevriye jiska 1ye septanm nan menm ane a ap elijib pou yo enskri nan VPK a oubyen ranvwaye enskripsyon an pou pwochen ane lekòl la.  Paran yo dwe aplike pou “Certificate of Eligibility” (COE)” (Sètifika Elijibilite) Pwogram VPK pou pitit yo nan www.vpkhelp.org e voye fòm nan ansanm ak tout dokiman yo mande lè timoun ap antre lekòl.

Ale sou Sit Entènèt Sèvis Prezans M-DCPS la pou yon lis dokiman yo mande pou elèv enskri lekòl. http://attendanceservices.dadeschools.net/reg_require.asp.

Pou plis enfòmasyon, silvouplè kontakte Depatman Pwogram pou Timoun Anbazaj yo nan 305-995-7632.

Early Head Start” (Kòmansman Edikasyon Byen Bonè)
“Early Head Start (EHS)” (Kòmansman Edikasyon Byen Bonè) se yon pwogram a baz kominotè ki finanse federalman pou fanmi revni ba, ki gen timoun ki gen tibebe ak timoun piti.  Pwogram EHS la sipòte devlopman fizik, sosyal, emosyonèl, entelèktyèl, ak langaj chak elèv e li responsabilize fanmi yo nan devlope objektif pou yo ak pitit yo.

Sèvis EHS yo disponib pou fi ansent ki gen revni ki pèmèt yo kalifye ak tibebe e timoun piti depi nan nesans rive nan laj twazan, nan sis etablisman lekòl atravè Miami-Dade County.  Yo aksepte aplikasyon pou anwolman pandan tout ane a nan etablisman lekòl EHS yo.  Pou plis enfòmasyon, demand pou enskripsyon, aplikasyon EHS ak yon lis kote ki ofri pwogram nan ki disponib, vizite sit Entènèt nou an nan http://headstart.dadeschools.net/ oubyen kontakte Depatman Pwogram Timoun Anbazaj la, nan 305-995-7689.

Head Start” (Kòmansman Edikasyon Bonè)
“Head Start (HS)” (Kòmansman Edikasyon Bonè) se yon pwogram federal pou timoun klas matènèl ki soti nan fanmi revni ba.  Timoun ki nan HS patisipe nan yon varyete aktivite edikasyonèl.  Yo resevwa tou swen medikal e dantè gratis; yo resevwa bonjan repa ak tigoute; e yo renmen jwe anndan e deyò salklas nan yon anviwònman aprantisaj ki gen sekirite e ki rich.  Timoun ki nan pwogram HS yo ant laj 3 ak 5 ane.

Sèvis HS yo disponib, pou timoun paran yo gen revni ki pèmèt yo kalifye, ki gen laj 3-5 ane ak fanmi yo, nan 34 etablisman lekòl atravè Miami-Dade County.  Yo aksepte aplikasyon pou anwolman pandan tout ane a nan andwa lekòl HS yo.  Pou plis enfòmasyon, demand pou enskripsyon, aplikasyon HS ak yon lis konplè andwa ki ofri pwogram ki disponib yo, vizite sit Entènèt nou an nan http://headstart.dadeschools.net/ oubyen kontakte Depatman Pwogram Timoun Anbazaj la, nan 305-995-7689.

Pwogram Klas Matènèl pou Timoun ki Gen Andikap
Pwogram Klas Matènèl pou Timoun ki Gen Andikap la ofri yon varyete aktivite edikasyonèl pandan  jounen lekòl la.  Pwogram jounen lekòl la kòmanse a 8:20 dimaten pou 1:50 nan aprèmidi pou pwogram jounen konplè a, e 8:20 dimaten pou 10:50 dimaten oubyen 11:20 dimaten pou 1:50 nan aprèmidi pou pwogram mwatye jounen an, lendi jiska vandredi.

Woutin chak jou Pwogram Klas Matènèl pou Timoun ki Gen Andikap la gen ladan aktivite sa yo: tan salitasyon, rekonèt son, tan pou planifikasyon, tan pou travay, tan pou netwaye, tan pou rapèl, tan pou timoun yo travay nan ti gwoup, sosyalizasyon/devlopman pèsonèl, tan pou timoun yo travay nan gran gwoup, tan pou lekti an gwoup, e tan pou jwe deyò.  Yo aplike woutin chak jou sa a selon modèl aplikasyon pwogram ki ap suiv yo: Enklizyon, Pwogram “LEAP” elèv ki gen Divès Karakteristik Kondisyon Otis, timoun ki gen Pwoblèm Langaj/Pale, ak “Reverse Mainstream,” (Klas Espesyal pou Elèv Edikasyon Regilye).  Gen pwogram espesyalize adisyonèl ki disponib pou elèv ki gen Divès Karakteristik Kondisyon Otis, Andikap Entèlektyèl, Pwoblèm Langaj/Pale ak Pwoblèm Pa Ka Tande/Mal pou Tande.

Pou plis enfòmasyon konsènan pwogram nou an, woutin chak jou, ak modèl aplikasyon pwogram yo, silvouplè vizite sit Entènèt nou an nan http://prekese.dadeschools.net oubyen rele Pwogram Klas Matènèl pou Timoun ki gen Andikap yo nan 305-271-5701.

>Retounen Anwo


Depatman edikasyon elèv eksepsyonèls

Depatman “Exceptional Student Education (ESE)” (Edikasyon Elèv Eksepsyonèl) ak Sipò Elèv la ap sèvi elèv ak fanmi atravè distri a nan devlope, kowòdone e kontwole pwogram ki ap sipòte elèv ki gen andikap yon fason pou asire yo ajiste kourikoulòm, pratik enstriksyonèl ak konpòtman yo pou satisfè bezwen edikasyonèl elèv sa yo.

Depatman an pran angajman pou ogmante siksè akademik pou tout elèv nan ofri aksè nan lekòl ki apwopriye ak laj elèv yo, ansanm ak resous kominotè ki pral sèvi bezwen endividyèl chak elèv.  Pami pwogram espesifik ak sèvis yo, genyen idantifikasyon ak entèvansyon bonè, evalyasyon ak plasman sikolojik e edikasyonèl, sipò pou tranzisyon ak prevansyon kont fè woul.  Nou etabli kat Sant Sèvis ESE atravè distri a pou fè l pi fasil pou paran jwenn aksè nan sèvis dyagnostik e enfòmasyon.
 
Sant Sèvis ESE yo lokalize nan:


ESE Service Center North
Barbara Goleman Sr. High School
14100 N.W. 89th Avenue
Miami Lakes, FL 33018
305-827-3025
Lissett Robayna,
Administratè Sant la


ESE Service Center Central

Westview Middle School
1901 N.W. 127th Street
Miami, FL 33167
786-413-3001
Alfredia Robinson,
Administratè Sant la

 

ESE Service Center South  
JRE Lee Educational Center
6521 SW 62 Avenue
South Miami, FL 33143
786-268-4757
Gigi Arrieta,
Administratè Sant la

 

ESE Service Center South Satellite
Homestead Sr. High School
2351 S.E. 12th Avenue
Homestead, FL 33034
305-242-8432
Gigi Arrieta,
Administratè Sant la

 

Florida Diagnostic and Learning Resources System/South (FDLRS)
6521 S.W. 62nd Avenue
South Miami, FL 33143
305-274-3501
Delsey Yancoskie, Administratè

Pou plis enfòmasyon kontakte Ava Goldman, Direktris Administratif nan 305-995-2037.

>Retounen Anwo


Chemen pou konn li e ekri nan de (2) lang


“Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS)” (Lekòl Leta Miami-Dade County) ofri yon kourikoulòm ekitab e aksesib nan chak lekòl pou tout elèv. Distri a ofri yon pwogram lang jadendanfan-12yèm ane eskolè divèsifye ki ofri plizyè chemen pou aprann li e ekri nan de (2) lang pou satisfè bezwen endividyèl tout elèv.

Lang Mondyal Espayòl 2yèm-5yèm Ane Eskolè
Lang Mondyal Espayòl se yon pwogram lang ki fèt pou ede patisipan aprann li e ekri pou yo ka fonksyone nan Espayòl. Pwogram nan ofri devlopman sistematik pou aprann lang nan tout aspè: tande, pale, li, ak ekri e li ankouraje konsyantizasyon ak konpreyansyon kilti kote yo pale lang nan.

Bilingual School Organization (BISO) (Òganizasyon Lekòl Bileng) Jadendanfan-8yèm Ane Eskolè
Lekòl BISO yo ofri yon modèl pwogram lang doub.  Pwogram sa a sèvi elèv ki espesyalman enterese nan devlope konesans ak aprantisaj nan Anglè e yon lòt lang. Lekòl BISO yo suiv yon pwogram enstriksyonèl kote yo konsakre 60 pousan jounen an pou enstriksyon nan Anglè oubyen atravè Anglè, e 40 pousan jounen pou enstriksyon nan lòt lang ki pa Anglè a oubyen atravè lang sa a.

“International Education (IE)” (Edikasyon Entènasyonal) Jadendanfan-12yèm Ane Eskolè
Pwogram Edikasyon Entènasyonal la plonje elèv nan edikasyon miltikiltirèl, ansanm ak konsantrasyon sou aprann yon dezyèm lang. Pwogram sa yo, yo anseye nan pwogram kourikoulòm varye ki gen siksè, prepare elèv pou yo reyisi nan yon sosyete ak ekonomi global ki ap chanje rapidman.

International Studies (IS)” (Etid Entènasyonal) Jadendanfan-12yèm Ane Eskolè
Pwogram Etid Entènasyonal la se rezilta efò kolaboratif M-DCPS ak ministè edikasyon Frans, Almay, Itali ak Espay. Elèv yo pousuiv yon kourikoulòm akademik avèk yon konsatrasyon entènasyonal ki adrese estanda rijid sistèm edikasyonèl, Etazini ak “European Union (EU)” (Inyon Ewopeyen). Nan nivo elemantè, yo anseye pwogram nan nan yon modèl jounen pwolonje kote elèv yo resevwa jiska twazèdtan enstriksyon nan lang yo chwazi travay la nan yon nivo ki koresponn avèk pa kamarad yo ann Ewòp. Nan nivo segondè, elèv yo pousuiv etid yo nan literati, matematik, ak syans sosyal nan lang yo vize a e yo ankouraje yo pou travay nan pi wo nivo kou Onè ak “Advanced Placement (AP)” (Plasman Avanse) nan Anglè. Pwogram sa a ofri elèv yo opòtinite pou resevwa rekonesans doub pou etid yo.

“Extended Foreign Language (EFL)” (Lang Etranje Pwolonje) Jadendanfan-8yèm Ane Eskolè
Yo bay enstriksyon Lang Etranje Pwolonje a nan matyè kourikoulòm nan oubyen atravè toude lang yo. Lekòl ki vle enplemante pwogram nan detèmine lòt lang ki pa Anglè a pou yo bay enstriksyon an ak kantite tan enstriksyonèl yo anseye nan lang sa a e atravè li. Lekòl yo ka chwazi pou yo anseye youn a dezèdtan enstriksyon nan lang yo vize a. Nan nivo segondè, elèv yo pousuiv etid nan literati, matematik, syans sosyal, oubyen syans nan lang yo vize a. Pwogram segondè yo ofri enstriksyon nan de (2) a twa peryòd nan lang yo vize a.

Lang Etranje 6yèm-12yèm Ane Eskolè
Lang Etranje a se yon pwogram opsyonèl nan nivo segondè. Kou yo ofri yo kòmanse nan sekans lekòl mwayen atravè yon sekans sis ane, kou lang etranje lekòl segondè nan 13 lang.

“English for Speakers of Other Languages (ESOL) (Anglè pou Moun ki Pale Lòt Lang) Jadendanfan-12yèm Ane Eskolè
Anglè pou Moun ki Pale Lòt Lang nan se yon pwogram Lekti/Redaksyon ki obligatwa pou elèv ki gen konpetans limite nan Anglè e yo klasifye yo kòm “English Language Learners (ELL’s)” (Elèv ki ap Aprann Lang Anglè). Pwogram nan vize enstriksyon nan nivo ane eskolè, e li vize tou, ogmante konpetans yo nan lang Anglè a nan sipòte kapasite yo pou satisfè menm defi kontni akademik Eta a ak estanda akademik elèv ki pa ELL yo.

“Florida Seal of Biliteracy” (So Florid pou Lekti ak Ekri nan De (2) Lang)
Yo etabli Pwogram So Florid pou Leti ak Ekri nan De (2) Lang nan pou rekonèt elèv ki gradye nan lekòl segondè ki atenn yon wo nivo konpetans nan koute, pale, lekti ak ekri nan youn oubyen plis lang etranje anplis Anglè, lè yo mete yon so ann ajan oubyen annò sou yon diplòm lekòl segondè estanda.

So ann Ajan nan Florid pou Lekti ak Ekri nan De (2) Lang se pou yon elèv ki resevwa yon diplòm lekòl segondè estanda e ki satisfè youn nan kritè elijibilite ki ap suiv yo:

Li resevwa kat (4) kredi nan kou lang etranje nan menm lang etranje a avèk yon mwayèn nòt kimilatif 3.0 oubyen pi wo sou yon echèl 4.0;

Li resevwa yon nòt oubyen nivo pèfòmans nan nenpòt nan egzamen eta a apwouve. Moun ka jwenn enfòmasyon sou egzamen espesifik eta a apwouve nan diplomapathways.dadeschools.net.

Pou lang yo pa teste nan egzamen yo rekonèt nasyonalman yo, elèv ka demontre konpetans nan lang lè yo kenbe yon dosye pèfòmans lang nan nivo Entèmedyè Mwayen oubyen pi wo, baze sou Machasuiv 2012 ACTFL sou Konpetans la, nan metòd kominikasyon ki apwopriye pou lang sa a.

So Annò nan Florid pou Lekti ak Ekri nan De (2) Lang se pou yon elèv ki resevwa yon diplòm lekòl segondè estanda e ki satisfè youn nan kritè elijibilite ki ap suiv yo:

Li resevwa kat (4) kredi nan kou lang etranje nan menm lang etranje a avèk yon mwayèn nòt kimilatif 3.0 oubyen pi wo sou yon echèl 4.0 ak nivo 4 oubyen pi wo nan “English Language Arts (ELA)” (Lekti/Redaksyon Lang Anglè) “Florida Standards Assessment (FSA)” (Evalyasyon Estanda Florid) 10yèm ane eskolè;

Li resevwa yon nòt oubyen nivo pèfòmans nan nenpòt nan egzamen eta a apwouve. Moun ka jwenn enfòmasyon sou egzamen espesifik eta a apwouve nan diplomapathways.dadeschools.net.

Pou lang yo pa teste nan egzamen yo rekonèt nasyonalman yo elèv ka demontre konpetans nan lang lè yo kenbe yon dosye pèfòmans lang nan nivo Entèmedyè Mwayen oubyen pi wo baze sou Machasuiv 2012 ACTFL sou Konpetans la, nan metòd kominikasyon ki apwopriye pou lang sa a.

Silvouplè note:

Kondisyon sou kritè pou bay kredi (Règleman Komisyon Eta a 6A-1.09951). Yon elèv lekòl segondè ki pa t enskri nan kou lang etranje, oubyen fini, ap resevwa kat (4) kredi kou lekòl segondè pou lang etranje, lè li atenn omwen yon nòt minimòm oubyen nivo pèfòmans nan nenpòt nan egzamen eta a apwouve anba deziyasyon So ann Ajan.  Moun ka jwenn enfòmasyon sou egzamen espesifik yo nan diplomapathways.dadeschools.net.

>Retounen Anwo


 

Estaj

Pwogram onè “Academic Year Internship” (Estaj pou Ane Akademik) la ap sèvi kòm yon opòtinite pou fè lidè biznis ak kominotè yo pran angajman pou elaji enstriksyon atravè estaj ki konekte avèk akademi karyè ak domèn enterè elèv yo nan kolèj.
Elèv yo patisipe pandan yo fèk antre nan lekòl segondè e/oubyen lè yo pral fini, e yo gen opòtinite pou aplike fondasyon akademik yo nan kontèks ki reyèl.
Plasman pou estaj yo fèt nan domèn biznis, syans òdinatè, jeni, relasyon piblik, “marketing” (piblisite), dwa ak politik, jounalis, syans medikal ak anpil lòt endistri.

Pou aprann plis sou pwogram estaj la kontakte Natalia Zea, Direktris Biwo Sansibilizasyon Kominotè, nan 305-995-3050.

>Retounen Anwo


 

Pwogram lekti/redaksyon jadendanfan - 12yèm ane eskolè

Lekòl Leta Miami-Dade County genyen youn nan plan lekti nan peyi a ki pi konpreyansif pou tout elèv Jadendanfan jiska 12yèm ane eskolè, ki gen ladan demand biwo eta a ki rele ‟Just Read, Florida!” (Annik Li, Florid!).

Plan distri Jadendanfan - 12yèm ane eskolè “Comprehensive Research-Based Reading Plan (CRRP)” (Lekti Konpreyansif ki Baze sou Rechèch) mande pou gen enstriksyon nan sis eleman esansyèl lekti yo: son, rekonèt son, lekti kouran, vokabilè, konpreyansyon ak langaj oral.  Evalyasyon yo gen ladan egzamen, kontwòl pwogrè ak dyagnostik inisyal.

CRRP a, anplwaye yo devlope avèk asistans “Ad Hoc Reading Committee” (Komite pou Amelyore Lekti) a, yo idantifye li nan nivo nasyonal e nan nivo eta kòm yon plan lekti egzanplè ki te pèmèt elèv yo fè pwogrè enpresyonan nan akonplisman yo nan domèn lekti.

Plan obligatwa eta sa a gen ladan estrateji ak eleman sa yo:

Pami eleman enpòtan nan plan an genyen tou devlopman pwofesyonèl konplè pou pwofesè nan tout nivo, yon apwòch òganize pou enstriksyon lekti, ak yon konsantrasyon sou lekti atravè tout domèn nan kourikoulòm nan avèk atant yo idantifye klèman nan chak nivo ane eskolè ki gen kòm gid Estanda Lekti/Redaksyon Florid.  Administratè  lekòl la, antrenè pou lekti, Ekip Lidè pou Lekti, ak anplwaye distri a ofri yon sipò sistematik pou senkwonize egzekisyon plan an yon fason ki efikas.

Se yon gran varyete òganizasyon kominotè, enstitisyon edikasyon sipreyè ak ajans lokal ki sipòte CRRP K-12 la.

Pou plis enfòmasyon, kontakte Depatman Lekti/Redaksyon Lang Anglè nan 305-995-3122 oubyen vizite sit Entènèt depatman an nan http://languageartsreading.dadeschools.net/.

.

>Retounen Anwo


 

Kourikoulòm matematik jadendanfan - 12yèm ane eskolè

Nou fè Kourikoulòm Matematik K-12 la pouankouraje enstriksyon nan salklas la ki pral ede elèv yo konprann e itilize matematik pou yo rezone, kominike, e rezoud pwoblèm ki nesesè pou siksè nan yon mond teknolojik.

Pwogram etid nou mande pou Matematik nan M-DCPS reflete demand eta ak distri a, ki gen ladan “Mathematics Florida Standards (MAFS)” (Estanda Matematik Florid), jan yo prezante yo nan Gid Regilasyon Distri M-DCPS yo.

Objektif ak demand kourikoulòm matematik yo gen eleman ki ap suiv yo:

Nou ap ankouraje elèv yo pou yo patisipe nan konpetisyon matematik tankou ‘DCCTM Elementary Math Bowl’, ‘MATHCOUNTS,’ ‘Mu Alpha Theta,’ ak defi matematik ‘SECME’ (yon konpozan nan Ekspozisyon STEM M-DCPS) la pou ede yo devlope e ogmante ladrès rezònman kritik ak rezolisyon pwoblèm.

Depatman Matematik M-DCPS fè patenarya avèk inivèsite lokal e enstitisyon matematik enfòmèl yo pou ofri pwogram ki ap amelyore devlopman pwofesyonèl pou pwofesè e kreye pwogram konpetisyon ak echanj, ansanm ak estaj e eksperyans matematik.

Pou plis enfòmasyon, kontakte Michelle R. White, Direktris Egzekitif, Depatman Matematik ak Syans, nan 305-995-1939 oubyen vizite sit Entènèt depatman an nan http://math.dadeschools.net/index.html.

>Retounen Anwo


 

Kourikoulòm syans jadendanfan - 12 yèm ane eskolè

Kourikoulòm syans K-12 “Miami-Dade County Public School (M-DCPS” (Lekòl Leta Miami-Dade County) a ede elèv yo jwenn konesans debaz nan syans ki nesesè pou yo reyisi nan edikasyon aprè lekòl segondè e sou mache travay la.
 

“Department of Science (DoS)” (Depatman Syans) la devlope yon plan syans  K-12 ki ofri yon apwòch òganize pou amelyore ansèyman ak aprantisaj syans ki baze sou estanda.  Atravè aktivite ki baze sou kesyònman, e ki pratik, ansanm ak entegrasyon teknoloji, plan sa a fèt pou transfòme pratik enstriksyonèl yo pou ranfòse fòmasyon konsèp ak ladrès rezolisyon pwoblèm k ap mennen nan ogmantasyon akonplisman elèv nan konesans syantifik debaz.

Dos nan patenarya avèk inivèsite lokal e enstitisyon syantifik enfòmèl yo pou ofri pwogram ki ap amelyore devlopman pwofesyonèl pou pwofesè; sipòte plan konpetisyon STEM pou elèv; patwone pwogram pou ankadre fanmi; e ofri estaj e eksperyans syans, an jeneral.

Pou plis enfòmasyon, silvouplè kontakte Dtè. Ava D. Rosales, Direktris Egzekitif, Depatman Matematik ak Syans, nan 305-995-1939 oubyen vizite sit Entènèt depatman an nan http://science.dadeschools.net/.

>Retounen Anwo


Nouvo kourikoulòm syans sosyal k-12 la

Kourikoulòm Syans Sosyal K-12 “Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS)” (Lekòl Leta Miami-Dade County) a prepare elèv pou yo gen konesans, pou yo enfòme, e tounen sitwayen aktif nan yon kominote e yon nasyon ki ap vin gen plis divèsite e yon mond kote peyi yo depann youn de lot pi plis chak jou.  Pwogram syans sosyal yo egziste pou pwomouvwa konpetans sivik e asire valè ak ideyal ki fòme repiblik demokratik nou an kontinye enspire jèn nou yo.

Pou plis enfòmasyon, silvouplè kontakte Robert C. Brazofsky, Direktè Egzekitif, Depatman Syans Sosyal, nan 305-995-1982 oubyen atravè adrès elektwonik, rbrazofsky@dadeschools.net oubyen vizite sit Entènèt depatman an nan http://socialsciences.dadeschool.net/.

.

>Retounen Anwo


 

Manje gratis e nan pri redui

Manje gratis e nan pri redui

“Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS)” (Lekòl Leta Miami-Dade County) sèvi manje nourisan chak jou.  Tout manje yo dwe satisfè kritè Depatman Agrikilti Etazini etabli.  Dejene GRATIS pou elèv nan tout Lekòl Leta Miami-Dade yo chak jou lekòl.

Pou aplike pou repa midi gratis oubyen nan pri redui, fanmi yo dwe ranpli yon aplikasyon oubyen sou Entènèt nan http://nutrition.dadeschools.net oubyen nan voye yon kopi aplikasyon enprime a bay lekòl kote yo gen pitit ki pi jèn nan.  Ranpli sèlman yon aplikasyon pa fanmi e ou ka remèt aplikasyon an nenpòt lè pandan ane a.  Aplikasyon yo disponib nan direksyon chak lekòl ann Anglè, Espayòl ak Kreyòl.  Enfòmasyon yo bay sou aplikasyon an ap sèvi pou detèmine elijiblite e moun ka verifye yo nenpòt lè pandan ane lekòl la.

Yo mande fanmi ki resevwa “Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP)” (Pwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè) oubyen “Temporary Assistance to Needy Families (TANF)” (Asistans Tanporè pou Fanmi ki nan Bezwen) pou yo mete nimewo dosye a sou aplikasyon an.  Sote seksyon 3 sou aplikasyon an.  Yo ap pwolonje benefis pou manje gratis la pou tout timoun ki nan fanmi an lè aplikasyon an gen yon nimewo SNAF/TANF sou li.
 
Timoun leta ap okipe yo ap resevwa benefis gratis kèlkeswa revni pèsonèl timoun nan oubyen revni moun ki abite nan kay la.  Timoun leta ap okipe yo pa oblije ranpli yon aplikasyon pou yo ka resevwa repa midi gratis.  Tout lòt fanmi yo dwe bay enfòmasyon sa yo ki nan aplikasyon an:

Elèv yo ka peye repa midi alavans sou Entènèt nan www.PayPams.com, oubyen nan kafeterya lekòl la avèk chèk oubyen kach.  Nou ap voye enfòmasyon sou ‘PayPams’ lakay elèv la ansanm ak bwochi aplikasyon pou manje gratis/nan pri redui a nan premye jou lekòl la.  Pri total repa midi pou lekòl elemantè se $2.25.  Pri total repa midi pou lekòl mwayen ak segondè se $2.50.  Pri redui pou repa midi, nan tout nivo ane eskolè yo se 40 santim pa jou.

.

>Retounen Anwo


 

Sekirite

Sekirite nan lekòl pou 2017-2018

Sekirite se priyorite prensipal “Miami-Dade County Public School (M-DCPS)” (Lekòl Leta  Miami-Dade County).  Sa ki gen menm enpòtans se resous enfòmasyon kòrèk sou kòman pou w rapòte krim ak lòt sitiyasyon ki ka  afekte kominote lekòl nou an.

Sistèm Endis Distri a pou Repòtaj Anonim nan rele “Be Safe” (Fò w Ansekirite), ki gen ladan voye mesaj tèks, ansanm ak sipò Entènèt ak telefòn pou fè rapò yon fason ki anonim sou sousi sekirite ki genyen nan lekòl. Sistèm rapò “Be Safe” la pèmèt elèv, anplwaye, paran oubyen piblik la rapòte ensidan kote gen krim, zam, dwòg oubyen lòt sousi sekirite ki genyen nan lekòl yo yon fason ki anonim; konsa y ap redui laperèz pou vanjans e evite lòt ensidan.

Yo ka sèvi ak “Be Safe” pou adrese nenpòt krim, dezòd, oubyen konpòtman endisipline e li se yon zouti prevansyon ki patikilyèman efikas pou ankouraje elèv ak lòt moun pou yo rapòte ensidan ki menase sekirite anviwònman lekòl la.

“Be Safe” disponib nan itilize nenpòt nan twa Opsyon sa yo:

Gen tou plizyè bwat depo ki lokalize nan lekòl yo kote elèv yo ka rapòte krim ak lòt ensidan e rete anonim.
M-DCPS ak lapolis lekòl la aksepte tou endis anonim an pèsonn, e yo pwomèt pou yo toujou pwoteje idantite moun ki ta vle vin bay enfòmasyon konsènan sekirite nan lekòl nou yo.

 

>Retounen Anwo


Tès

Egzamen estandadize

Yo mezire siksè ak pwogrè elèv nan “Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS)” (Lekòl Leta Miami-Dade County) chak ane avèk èd egzamen estandadize distri, eta ak nasyonal yo.  Lis ki anba a gen kèk nan egzamen enpòtan yo.

“Florida Standard Assessment (FSA)” (Evalyasyon Estanda Florid), te ranplase “Florida Comprehensive Assessment Test (FCAT) 2.0” (Egzamen Evalyasyon Konpreyansif  Florid) 2.0 pou Lekti ak Matematik an 2014-2015.  Nouvo evalyasyon yo mezire pwogrè ak akonplisman chak elèv nan Estanda Florid yo.

Yo pral administre evalyasyon FSA ki ap suiv yo:

 

Nouvo egzamen yo ap ofri yon evalyasyon ki pi reyèl sou FSA yo, paske yo gen plis pase kesyon chwa miltip. Yo mande elèv pou yo kreye tablo, fè entèraksyon avèk kontni egzamen yo e ekri ak reponn nan fason ki diferan pase sa ki nan egzamen tradisyonèl yo.  Nouvo kalite kesyon sa yo evalye ladrès rezònman ki pi wo lakay elèv yo,  nan reponn ak atant FSA ki pi wo yo.

Anplis, y ap kontinye evalye “Next Generation Sunshine State Standards (NGSSS)” (Estanda Nouvo Jenerasyon Eta ‘Sunshine’) avèk Syans FCAT 2.0 nan 5yèm ak 8yèm ane eskolè; Repriz Lekti FCAT 2.0; EOC Biyoloji 1; EOC Sivik; ak EOC Istwa Etazini.

Yo kalkile evalyasyon FSA ak NGSSS EOC nan Aljèb 1, Aljèb 2, Biyoloji 1, Sivik, Jewometri, ak Istwa Etazini kòm 30 pousan nan nòt final elèv yo pou kou a.  Se elèv ki enskri nan kou EOC ki elijib ki ap pran evalyasyon sa yo, kèlkeswa nivo ane eskolè yo.

Demand egzamen pou gradyasyon yo varye, baze sou lè yon elèv antre nan 9yèm ane eskolè (gwoup elèv).  Nou ap jwenn enfòmasyon detaye sou demand gradyasyon, pou chak gwoup elèv, sou sit Entènèt Depatman Edikasyon Florid la nan (http://www.fldoe.org/academics/graduation-requirements).

Elèv yo dwe fè yon nòt pasaj nan evalyasyon FSA ELA ak EOC Aljèb 1  pou yo ka satisfè demand pou yon diplòm lekòl segondè estanda.  Pou elèv ki pa pase yon egzamen pou premye fwa yo pran li, ap gen plizyè lòt opòtinite pou yo repran egzamen an. Anplis, elèv yo ka aplike pou nòt pasaj ki konsistan nan ACT oubyen SAT pou satisfè demand egzamen pou gradyasyon lekòl segondè nan FSA ELA.  Aktyèlman, elèv ka aplike yon nòt pasaj konparatif nan pòsyon matematik “The Postsecondary Education Readiness Test (PERT)” (Egzamen Preparasyon pou Edikasyon Aprè Lekòl Segondè) pou yo satisfè demand egzamen pou gradyasyon lekòl segondè pou Aljèb 1. Silvouplè note, Depatman Edikasyon Florid aktyèlman ap revize nòt pasaj ki konsistan sa yo, e yo ka chanje

 

 “The Stanford Achievement Test 10th Edition (SAT-10)” (Egzamen Akonplisman ‘Stanford’ 10yèm Edisyon) se yon egzamen estanda nasyonal yo itilize pou konpare pèfòmans elèv lokal avèk pèfòmans lòt elèv nan peyi a.  Nan prentan an, yo ap administre SAT-10 la pou elèv jadendanfan, 1ye ak 2yèm ane eskolè pou evalye ladrès yo nan lekti ak matematik.

“Access for ELLs 2.0” (Aksè pou ELL 2.0) eta a se yon evalyasyon sou konpetans kat-ladrès nan lang-Anglè yo pral administre an janvye/mas pou tout elèv nan jadendanfan-12yèm ane eskolè yo klasifye kòm “English Language Learners (ELL)” (Elèv ki ap Aprann Lang Anglè). Aksè pou ELL yo mezire abilite elèv pou koute, li, ekri e pale Anglè, e rezilta yo bay enfòmasyon sou fòs ak feblès elèv yo nan Anglè ak pwogrè jeneral yo pi devan.

Dosye travay Lekti Elèv 3yèm ane eskolè a mezire konpetans elèv nan estanda eta a chwazi nan lekti.  Yo ap administre dosye travay pou elèv 3yèm ane eskolè nan dezyèm semès ane lekòl la.

Distri a ap siveye pwogrè elèv yo pandan yo ap metrize kourikoulòm rijid Florid la. Yo ap bay elèv egzamen Evalyasyon Pwovizwa Distri a nan 9yèm ak10yèm ane eskolè nan ELA e nan tout kou elijib EOC yo (Aljèb 1, Aljèb 2, Biyoloji 1, Sivik, Jewometri, ak Istwa Etazini). Pwofesè yo pral itilize yo pou idantifye fòs ak feblès elèv nan enstriksyon yo vize.

Pwogram enstriksyonèl ‘iReady’ a ki gen yon eleman evalyasyon dyagnostik, ki suiv pwogrè elèv nan jwenn ladrès kritik nan lekti ak matematik nan Jedendanfan-8yèm ane eskolè. Yo administre evalyasyon dyagnostik yo ann otòn, ivè ak nan prentan.

Yo evalye tout elèv jadendanfan pou preparasyon antre lekòl pandan 30 premye jou lekòl yo kòm yon pati nan “Florida Kindergarten Readiness (FLKRS)” (Depistaj Preparasyon pou Jadendanfan eta Florid) la.  FLKRS mezire ladrès lekti ak ekriti timoun yo bezwen bonè pou fè siksè nan jadendanfan.

Elèv yo kapab chwazi tou pou yo patisipe nan pwogram ki ap suiv yo Konsèy Administrasyon Kolèj la ak "ACT" Inc. ofri:

•           “PSAT” se yon egzamen y ap bay tout elèv 10yèm ane eskolè ak elèv 9yèm e 11yèm ane eskolè ki enterese, ann oktòb.  PSAT a ofri pratik pou pran egzamen SAT e li se egzamen ki detèmine tou si elèv la kalifye pou pwogram "National Merit Scholarship" (Bousetid Merit Nasyonal).  Nan eseye ranfòse preparasyon pou kolèj e pou sipòte seleksyon kou ki pi rijid pami elèv nan lekòl segondè nan Florid, eta Florid fòme yon patenarya avèk Konsèy Administrasyon Kolèj la pou peye frè egzamen pou tout elèv 10yèm ane eskolè ka patisipe nan PSAT a.
•           Egzamen SAT ak ACT se egzamen opsyonèl pou antre nan kolèj, elèv yo ka pran nan lè yo pwograme yo pandan tout ane lekòl la.  Elèv ki ap pran SAT oswa ACT ka mande pou yo voye nòt yo bay kolèj oubyen inivèsite yo chwazi yo.

Yo fè elèv ak fanmi yo konnen rezilta egzamen yo nan yon tan ki rezonab.  Lekòl elèv yo ba yo rezilta pwogram egzamen distri ak eta yo pou pote lakay, e yo poste yo sou Pòtal Paran Distri a.  Paran ki bezwen èd pou yo entèprete nòt sa yo, dwe kontakte pwofesè oubyen konseye pitit yo.

Pou plis enfòmasyon sou egzamen sa yo ak lòt egzamen, tcheke kalandriye egzamen an sou sit Entènèt distri a nan www.dadeschools.net.  Gen plis enfòmasyon sou chak pwogram egzamen yo ki disponib nan http://oada.dadeschools.net.

>Retounen Anwo

 

Preparasyon pou gradyasyon e apre 12yèm ane eskolè

Demand pou gradyasyon

Elèv “Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS)” (Lekòl Leta Miami-Dade County) ki ap antre nan 9yèm ane eskolè ka chwazi youn nan kat opsyon eta a apwouve pou yo ka resevwa yon diplòm estanda.

*Anplis, gen de (2) opsyon pou elèv ki gen andikap, yo ka konplete nan pwogram 24-kredi a.  Pou plis enfòmasyon sou pwogram edikasyon elèv eksepsyonèl yo, vizite sit Entènèt Biwo Edikasyon Eksepsyonèl ak Sèvis Elèv la.

Elèv yo dwe chita avèk konseye lekòl yo pou asire yo gen bonjan enfòmasyon konsènan kou ak evalyasyon yo mande pou gradyasyon, ansanm ak lòt enfòmasyon enpòtan yo bezwen pandan yo nan lekòl segondè, pandan y ap fè plan pou Edikasyon apre lekòl segondè.

Pou plis enfòmasyon ki pi detaye konsènan demand pou diferan diplòm, klike sou lyen ki anba a pou w ka jwenn Feyè Depatman Edikasyon Florid sou Konsiderasyon Akademik – “What Student and Parents Need to Know” (Sa Elèv ak Paran Bezwen Konnen).  Feyè yo disponib nan twa lang.

Feyè sou Konsiderasyon Akademik: Sa Elèv ak Paran Bezwen Konnen: (ale souhttp://www.fldoe.org/academics/graduation-requirements_for_cohort_specific_requirements)

Si ou bezwen enfòmasyon espesifik konsènan nouvo lwa sa a, silvouplè kontakte konseye lekòl pitit ou a e/oubyen administratè yo.  Nan travay ansanm, paran ak anplwaye lekòl M-DCPS ka vrèman fè yon diferans pou elèv nou yo.

>Retounen Anwo


Chemen diplòm

Elèv Lekòl Leta Miami-Dade County gen anpil chwa.  Youn nan yo se ki kalite diplòm pou elèv yo pousuiv, baze sou pwòp talan ak bezwen yo.  Elèv ka planifye trajektwa akademik yo, ki ap prepare yo pou siksè nan kolèj ak karyè.  Pami deziyasyon diplòm yo genyen: Diplòm Distenksyon Sipèentandan an, Deziyasyon Elèv, Deziyasyon Merit, “Seal of Biliteracy” (So Konn Li e Ekri nan De Lang), Diplòm Capstone IB, AICE, AP.

Distri a ankouraje elèv yo pou yo vin enfòme pandan y ap prepare yo pou antre nan lekòl segondè.  Vizite http://diplomapathways.dadeschools.net/ pou gade tout opsyon ki disponib yo.

>Retounen Anwo


Klas edikasyon karyè ak teknik pou adilt

Lekòl Leta Miami-Dade County ofri plis pase 60 pwogram etid nan karyè teknik ak edikasyon pou adilt.  Plis pase 60,000 elèv patisipe nan klas lajounen ak leswa nan sis (6) kolèj teknik – yo te rele lontan sant pou adilt – ak kenz (15) sant edikasyon pou adilt ak lòt etablisman separe ki ap fè menm travay la atravè konte a.


Pwogram edikasyon karyè/teknik la fèt pou sipòte mendèv lokal la. Li ofri elèv chemen karyè nan domèn endistriyèl/teknik, “family and consumer sciences” (preparasyon pou lavi adilt ak travay), sante/medikal, biznis/òdinatè, ak sèvis piblik.

Pwogram edikasyon jeneral pou adilt la fèt pou ede ranfòse ladrès akademik elèv e ofri yo konesans debaz yo mande pou pran fòmasyon aprè lekòl segondè.  Pwogram konpreyansif sa a ofri klas nan domèn sa yo:

Anplis, pwogram nan ofri paran opòtinite pou yo jwenn ladrès edikasyonèl ki nesesè pou yo vin patnè total nan edikasyon pitit yo.  Li ofri tou yon opòtinite pou moun ki pèdi travay yo ka jwenn ladrès ki nesesè pou yo re-antre nan mache travay la.

Elèv ki anwole nan pwogram edikasyon karyè/teknik pou adilt ap avanse daprè pwòp vitès yo nan lekti, lang, redaksyon ak matematik.  Elèv yo ka sèvi tou ak òdinatè ki gen aksè Entènèt pou resevwa enstriksyon nan sèvi avèk yon kourikoulòm fòmasyon sou Entènèt nan domèn pwogram akademik oubyen vokasyonèl.

Èd finansye disponib pou elèv ki kalifye.  Pou plis enfòmasyon, kontakte yon sant edikasyon pou adilt oubyen yon kolèj teknik ki tou pre w, oubyen rele liy enfòmasyon edikasyon pou adilt la nan 305-558-8000.

>Retounen Anwo


Pwogram asistans pou kolèj

“College Assistance Program (CAP)” (Pwogram Asistans pou Kolèj), se yon pwogram konsèy aprè lekòl segondè nan tout lekòl segondè nan Miami-Dade County.  Pwogram nan gen yon atansyon espesyalize ki pèmèt konseye CAP yo sèvi elèv yo yon fason ki pi efikas akoz ekspètiz espesifik yo genyen nan domèn nan.  Se youn nan kèk sèvis konsa ki genyen nan lekòl yo, ki ede avèk kolèj nan tout peyi a, ki inisye kontak avèk elèv la. Konseye CAP yo kominike efektivman nan non elèv yo gras ak relasyon espesyal yo avèk reprezantan kolèj yo ansanm ak òganizasyon lokal, eta e nasyonal yo.

Konseye CAP yo sèvi kòm fòmatè tranzisyon pou ede elèv yo planifye etid yo apre lekòl segondè.  Yo òganize fowòm sou kolèj ak fwa kolèj nan etablisman lekòl yo, patwone vizit nan kolèj, ofri asistans avèk èd finansye, aplikasyon nan kolèj, chwazi kolèj, konsèy akademik, preparasyon egzamen, enfòmasyon sou bousetid, redaksyon pou kolèj, e sipòte elèv ak fanmi yo pandan tout faz pwosesis planifikasyon etid apre lekòl segondè a.

Pwogram Asistans Kolèj la ofri lekòl segondè yo resous kolaboratif ki pwomote yon kilti ki ankouraje elèv ale nan kolèj e asire chak elèv gen yon plan etid apre lekòl segondè ki reyalizab.
CAP travay an kolaborasyon avèk “College Assistance Program (CAP, Inc.)” (Pwogram Asistans pou Kolèj, Enkòpore), yon òganizasyon 501(c)(3) ki pa la pou pwofi, pou ka bay plizyè milye dola pou ede elèv ki deside ale nan kolèj.  Don CAP, Inc. yo se don “last dollar” (lajan yo bay elèv avèk kèk kondisyon) ki satisfè bezwen finansye elèv ki nan tranzisyon pou edikasyon aprè lekòl segondè.

Pou plis enfòmasyon, elèv yo ta dwe kontakte konseye CAP lekòl yo nan Depatman Sèvis Elèv la oubyen rele Divizyon Sèvis Elèv la, nan 305-995-7338.

>Retounen Anwo


Fwa Kolèj Nasyonal

Ou vle ale nan kolèj? Fwa nasyonal kolèj ap vin miami, dimanch 25 fevriye 2018

Elèv ak paran nan Sid Florid la ap ka rankontre reprezantan k ap soti nan plis pase 200 kolèj ak inivèsite nan Fwa Nasyonal Kolèj 2018 Miami an, soti 12 :00 nan aprèmidi pou 4:00 nan aprèmidi, dimanch 25 fevriye 2018, nan DoubleTree by Hilton Miami Airport & Convention Center, 777 N.W. 72nd Avenue, Miami.

Nou envite elèv, paran ak lòt moun pou patisipe nan fwa gratis sa a.

Evènman an ap pèmèt elèv ak paran yo rankontre avèk plis pase 200 reprezantan kolèj e jwenn repons pou kesyon yo.  Yo ap ofri sesyon enfòmasyon ann Anglè, Espayòl, ak Kreyòl sou èd finansye, planifikasyon pou kolèj, ak sa yo mande elèv yo pou admisyon e pou yo pran egzamen.  Ap gen yon sant konseye ak anplwaye ki ap la pou bay enfòmasyon sou preparasyon pou kolèj, admisyon ak bousetid.

“National Association for College Admission Counseling (NACAC)” (Asosyasyon Nasyonal Konseye pou Admisyon nan Kolèj) ak Lekòl Leta Miami-Dade County ap patwone evènman an.  Manm Komisyon Konsèy Lekòl Perla Tabares Hantman se ko-chèmann komite lokal Fwa Nasyonal Kolèj la.  Chak ane NACAC patwone fwa nan 48 vil atravè peyi a ki atire plis pase 650,000 elèv ak paran.

Pou plis enfòmasyon, kontakte Martha Z. Harris, Direktris Administratif, nan 305-995-7338 oubyen www.nacacnet.org.

>Retounen Anwo


Lekòl kominotè yo ofri opòtinite edikasyonèl Nan pri ki abòdab

Atravè ane ki pase yo, plizyè milye moun te kontinye pwofite gwo kantite opòtinite edikasyonèl nou ofri atravè Pwogram Edikasyon Kominotè Lekòl Leta Miami-Dade County. Nou te kreye pwogram pèsonalize sa yo pou satisfè bezwen enstriksyonèl endividyèl oubyen ti gwoup kominotè ki vle ogmante oubyen aprann yon ladrès ki konplètman nouvo. Lekòl Leta Miami-Dade County ap opere 17 lekòl kominotè ak 21 etablisman edikasyon adilt ki ofri klas nan prèske tout sijè – kòmanse sou yoga pou rive sou lang etranje ak fotografi – swa gratis oubyen nan pri ki abòdab. Klas yo disponib nan aprèmidi oubyen aswè pou elèv endividyèl oubyen gwoup tout laj, nivo ladrès ak kapasite yo nan lang. Pou plis enfòmasyon sou avantaj ki genyen nan edikasyon kominotè, rele Msye. Victor Ferrante Direktè Egzekitif nan 305-817-0014, ekstansyon 2500 oubyen ale sou Entènèt nan: www.dadecommunityschools.net

>Retounen Anwo


Patisipasyon fanmi ak kominote

Patnè Dade yo 

Nan ane 1978, Lekòl Leta Miami-Dade County (M-DCPS) te kreye pwogram “Dade Partners” (Patnè Dade yo) pou yo te konekte biznis ak resous kominotè yo avèk lekòl nan zòn yo.  Pwogram nan envite biznis, lidè kominotè, ajans lokal ak òganizasyon ki pa la pou pwofi yo pou vin tounen moun ki ap pran desizyon e k ap patisipe nan edikasyon piblik Miami-Dade County.
 
Depi kreyasyon li, “Dade Partners” ogmante pou rive plis pase 4,000 antite, ki fòme pase 4,200 patenarya ant òganizasyon yo ak lekòl nou yo.  Patnè sa yo ap kontinye pataje ekspètiz yo e ofri lekòl nou yo divès kalite resous, tankou sèvis konsèy, estaj, founiti ak materyèl pou salklas, ansanm ak finansman pou òganize aktivite pou rekonèt pwofesè ak elèv.

Pou plis enfòmasyon sou “Dade Partners,” silvouplè kontakte Natalia Zea, Direktris Biwo Sansibilizasyon Kominotè, nan 305-995-3050.

>Retounen Anwo


Akademi paran an

Ap Ede Paran Ede Pitit Yo Reyisi Lekòl

Lekòl Leta Miami-Dade County kreye “The Parent Academy” (Akademi Paran An) pou redui eka ki genyen ant lekòl ak lakay, nan konekte paran yo ak resous valab e enfòmasyon, ki bay repons sou sijè ki kapab fè efè sou lavi timoun, tankou ede timoun yo aprann, ladrès paran, jesyon finans, ak sante e byennèt.

Akademi Paran An sipòte paran pou yo vin pi aktif nan edikasyon pitit yo, e li ba yo mwayen pou yo etabli e reyalize objektif pou yo kapab responsabilize tèt yo  atravè edikasyon siperyè ansanm ak avansman nan karyè yo, nan ofri atelye gratis pandan tout ane a nan lekòl leta, bibliyotèk, plas piblik, kolèj, biznis prive ak sant nan katye yo atravè konte a.  Paran yo gen opòtinite pou patisipe nan atelye ak klas ki apwopriye ak bezwen yo e ki pa lwen lakay yo ak kote y ap travay.

Kourikoulòm Akademi Paran an ede ofri paran yo plis ladrès, konesans ak konfyans nan tèt yo pou yo ka soutni edikasyon pitit yo.

Akademi Paran An fè patenarya avèk òganizasyon kominotè yo pou li prezante aktivite enteresan pou fanmi aprann e ki ankouraje tout fanmi an aprann ansanm.  Evènman tèm yo fèt nan andwa ki amizan, edikatif e kiltirèlman anrichisan.  Evènman sa yo konbine sijè akademik, eksplorasyon ak dekouvèt pandan yo ap ankouraje echanj pozitif ant paran e timoun.  Sou sit Entènèt Akademi Paran An n ap jwenn lis aktivite ak atelye yo pral ofri yo.

Pou plis enfòmasyon, silvouplè rele Akademi Paran An nan 305-995-2680 oubyen vizite sit Entènèt  nou an nan parentacademymiami.com.

 

>Retounen Anwo


Angajman fanmi: se kle pou reyisit elèv

Pandan elèv yo ap retounen lekòl, paran yo ranpli ak espwa pou pitit yo reyisi.  Bagay ki pi enpòtan paran ka fè se patisipe nan edikasyon pitit yo.

Paran/Gadyen ka jwenn enfòmasyon edikasyonèl, resous kominotè, anons, kalandriye aktivite ak atelye nan lekòl pitit yo ye oubyen lè yo ale nan gid “Frequently Asked Questions” (Kesyon Moun Poze Souvan) yo nan: https://www.engagemiamidade.net/frequently-asked-questions-guide/.

Yo bay paran yo anpil rapò atravè Pòtal Paran an pandan ane a pou ede yo nan evalye siksè pitit yo, ansanm ak pèfòmans lekòl la an jeneral.  Règ Komisyon Konsèy Lekòl sou patisipasyon paran (Patisipasyon Paran 2111 – Yon Patenarya Lakay-Lekòl ak Distri a) detaye dwa ak  responsablite paran yo pandan y ap travay ak lekòl la pou asire siksè elèv.

Pami kèk lòt etap enpòtan chak paran dwe pran genyen:

Pou plis enfòmasyon, paran ta dwe kontakte administrasyon lekòl la, Biwo Angajman Kominotè a nan 305-995-1265 oubyen vizite www.engagemiamidade.net

>Retounen Anwo


Pwogram volontè lekòl

Pwogram Volontè Lekòl la gen ladan volontè ak konseye ki serye e ki gan talan ki ap sèvi lekòl nou yo pou sipòte objektif Distri a ki se siksè elèv yo.  Volontè yo travay anba direksyon Direktè lekòl la e nou konsidere yo kòm patnè nou nan edikasyon.  Avan yo kòmanse sèvi, tout volontè dwe enskri nan pòtal M-DCPS la kote y ap fè yon rechèch konpreyansif konplè sou istwa pase yo.  Gen anpil wòl ak aktivite volontè ou ka chwazi.  Pataje tan ak talan w pou anrichi lavi elèv yo, lè w vin tounen yon Volontè Lekòl.

Pou enskri kòm volontè, klike la a pou w ka kòmanse oubyen kontakte direksyon lekòl pitit ou ye a pou w ka pale avèk Lyezon Volontè Lekòl la.  Pou plis enfòmasyon sou kijan pou vin yon konseye, silvouplè rele 305-995-2995.

.

>Retounen Anwo


 

M-dcps lanse yon aplikasyon mobil pou paran, elèv, anplwaye

“Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS)” (Lekòl Leta Miami-Dade County) lanse dènye vèsyon Aplikasyon Mobil Lekòl nou te entwodui ane pase a. Aplikasyon sa a pral ofri paran, elèv, ak anplwaye aksè pi rapid sou enfòmasyon ki ajou konsènan lekòl yo. Dènye vèsyon ofisyèl Aplikasyon Mobil Dadeschools la disponib GRATIS pou aparèy ‘iPhone’ ak ‘Android.’ Dènye vèsyon an gen ladan kounye a: • Enfòmasyon sou Nou • Aksè sou Medya Sosyal • Transmèt e Resevwa Notifikasyon Nenpot Lè • Nouvèl sou Lekòl • Yon Tablo pou Mesaj • Kalandriye Lekòl • Lyen Abityèl pou Pòtal Videyo • Lis Lekòl • Kontakte Nou Silvouplè vizite www.dadeschools.net sou aparèy mobil ou a pou w telechaje aplikasyon an. Pou plis enfòmasyon, kontakte Jorge Fernandez, direktè egzekitif, Sèvis Kliyan ak Biznis, nan 305-995-3885.  

>Retounen Anwo


Sant enfòmasyon pou sitwayen

“Citizen Information Center (CIC)” (Sant Enfòmasyon pou Sitwayen), nan Lekòl Leta Miami-Dade County, se kote pou w ale si ou gen kesyon jeneral sou sistèm lekòl la.

Sant la lokalize nan Chanm 102 Bilding Administrasyon Komisyon Konsèy Lekòl la, 1450 N.E. Second Avenue, e li ofri piblik la tou dokiman, enfòmasyon jeneral ak ajanda pou reyinyon Komisyon Konsèy Lekòl yo.

Sitwayen yo kapab kontakte sant la nan 305-995-1128 oubyen vizite li lendi jiska vandredi depi 8:00 dimaten jiska 4:30 nan aprèmidi.

Ou ka jwenn Sant Enfòmasyon pou Sitwayen an sou sit Entènèt sa a http://cic.dadeschools.net.  Sit Entènèt CIC a genyen lyen ki pèmèt moun ale sou sit moun gade souvan yo, ansanm ak fòm yo itilize pou fè demand dosye piblik yo, e pou moun mande pou yo prezante devan Komisyon Konsèy Lekòl la.

>Retounen Anwo

“Project up-start” - powgram m-dcps pou edikasyon moun ki sanzabri

“Project Up-Start”, Pwogram Edikasyon Lekòl Leta Miami-Dade County pou Elèv Sanzabri, ap sèvi fanmi ak elèv ki an tranzisyon depi 1992 anba Divizyon Sèvis Elèv la.  Project Up-Start sipòte elèv ki pa gen yon lojman nan nuit ki fiks, regilye, e apwopriye e ki ap viv nan kategori ki ap suiv yo:
   

Project Up-Start an konfòmite avèk lwa ‘Mckinney-Vento’ Depatman Edikasyon nan ede fanmi yo avèk sèvis ki ap suiv yo:

 

Project Up-Start fè plis pase sa lwa federal yo mande nan ofri asistans pou elèv sanzabri, tankou founiti klasik, valiz lekòl, inifòm, manje, rad, ak plis toujou.  Sèvis sa yo disponib atravè Magazen UP-START la, ki jwenn sipò Biwo Angajman Kominotè nou an, Fondasyon Jèn Florid, ak Fondasyon pou Nouvo Inisyativ Edikasyon Sipèentandan nou an.  Nou itilize Magazen UP-START la atravè ane lekòl la pou elèv ak fanmi yo, tankou nan okazyon rantre lekòl, jou konje, ak sezon “prom” (bal gradyasyon elèv).

Pou plis enfòmasyon, silvouplè kontakte Debra Albo-Steiger, Responsab Pwojè, nan 305-995-7318.

>Retounen AnwoInisyativ konvèjans dijital prè aparèy mobil pou elèv lekòl segondè

Youn nan bi ki pi enpòtan nan Inisyativ Konvèjans Dijital la se pou mete potansyèl aprantisaj tout elèv nan nivo maksimòm li, nan yon efò pou prepare yo pou yon fiti ki gen siksè kòm sitwayen 21yèm syèk la. Nan yon efò pou fè sa, “Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS)” (Lekòl Leta Miami-Dade County) ap ofri elèv eksperyans itilizasyon divès aparèy mobil. Itilizasyon aparèy sa yo pral ede yo vin elèv ki endepandan, ki kapab inisye pwòp aprantisaj yo; li ap ofri kolaborasyon ak kominikasyon ant elèv e pwofesè; e pwolonje aprantisaj elèv andeyò salklas la.

Pou ane lekòl 2017-2018 la, aparèy mobil yo ap disponib pou tout elèv Distri a ki nan nevyèm, dizyèm ak onzyèm ane eskolè.  Nou ap distribye aparèy yo bay elèv nan kòmansman ane lekòl la, e elèv yo ap gen aksè ak yon koleksyon resous dijital.

Lekòl yo ap voye nòt bay paran pou fè yo konnen kilè y ap distribye aparèy yo.  Pou yo ka resevwa yon aparèy mobil, elèv ak paran dwe fè sa ki ap suiv yo:

 1. Siyen Akò sou Aparèy Mobil pou Elèv la (obligatwa)
 2. Peye frè teknoloji $20 nou mande a – elèv ki nan pwogram repa midi nan pri redui ap peye $10 e sa ki nan pwogram gratis la ap peye $5.
 3. Patisipe nan yon Reyinyon Oryantasyon (Pa obligatwa – si se lekòl la ki mande sa.)

 

Frè teknoloji a kouvri reparasyon pou pàn aparèy la.  Li PA kouvri reparasyon ki fèt akoz neglijans oubyen move itilizasyon elèv, pèt oubyen domaj ekipman (egz., chajè, bwat, klavye, eks.), oubyen ranplasman aparèy la.  Paran yo ka achte asirans pou aparèy distri a bay pitit yo.  Nou ankouraje paran yo pou yo mande administratè lekòl yo plis enfòmasyon konsènan asirans pou aparèy mobil ki disponib pou aparèy distri a.  

Nou mete règ, pwosedi ak machasuiv distri a konsènan prè ak itilizasyon aparèy mobil yo, nan gid pou paran an ki lokalize nan http://digital.dadeschools.net anba “Parent Resources” (Resous pou Paran). Pou elèv ki chwazi itilize yon aparèy pèsonèl olye pou yo itilize aparèy lekòl la, gen enfòmasyon tou konsènan aparèy pèsonèl (BYOD).

Pou plis enfòmasyon, paran yo dwe kontakte yon administratè nan lekòl pitit yo oubyen yo ka rele Albert Pimienta, Depatman Teknoloji Enstriksyonèl, nan 305-995-2295.

>Retounen Anwo


Pwogram telefòn ‘lifeline assistance’ nan florid

Kominikasyon ant paran ak anplwaye lekòl yo vital pou siksè yon elèv.  Sepandan, pou kèk paran, kenbe kontak atravè telefòn enposib paske yo pa ka peye pou sèvis sa a.  Erezman, pwogram “Lifeline Assistance” (Asistans Vital) la fèt pou asire tout rezidan Florid gen aksè ak sèvis e koneksyon telefòn nan kay yo.

‘Lifeline,’ ki se yon pati nan Pwogram Sèvis Inivèsèl federal la, fèt pou fwaye ki gen revni ba, pou yo kapab resevwa yon kredi $9.25 pa mwa sou peman telefòn e/oubyen Entènèt yo oubyen resevwa yon telefòn selilè ‘Lifeline’ gratis ak minit chak mwa.

Anwolman nan pwogram nan fasil pou aplikan ki elijib yo.  Paran yo kalifye si pitit yo enskri nan repa midi gratis Pwogram Nasyonal Repa Midi Lekòl la.  Yo ka kalifye tou sou yon baz pwogram benefis piblik oubyen elijiblite selon revni yo.

Bwochi ak fòm aplikasyon ‘Lifeline’ yo disponib ann Anglè, Espayòl ak Kreyòl sou paj prensipal “Public Service Commission (PSC)” (Komisyon Sèvis Piblik) Florid la: http://www.floridapsc.com/consumerassistance/lifelineAssistance.

Pou plis enfòmasyon, aplikan yo ka rele konpayi telefòn lokal yo, Biwo Konseye Piblik la nan
1-800-540-7039 oubyen PSC nan 1-800-342-3552.

>Retounen AnwoRadyo lekòl (school radio) pwogram an kreyòl pou kominote ayisyen-ameriken an

Lekòl Leta Miami-Dade County prezante de (2) pwogram radyo pou oditè ki pale Kreyòl nan kominote a: Radyo Lekòl sou WLRN 91.3, ak Radyo Lekòl sou WSRF-AM 1580.  Toude pwogram yo bay nouvèl sou edikasyon.

Pwogram WLRN nan pase lendi – vandredi a 9:06 diswa.  Pwogram WSRF la pase jou mèkredi a 10:30 dimaten.

Pou plis enfòmasyon, rele Simone Degraff, Direktris/Prezantatris, Biwo Zafè Ayisyen nan Biwo
Kominikasyon, nan 305-995-4247 oubyen Cherol Marcelin, Espesyalis Medya/Prezantatè, nan 305-995-2404.

>Retounen Anwo


Radyo, televizyon piblik wlrn Ap sèvi kominote sid florid la

Radyo ak Televizyon Piblik WLRN se yon antrepriz ki gen divès aspè ki lisansye anba Komisyon Konsèy Lekòl Miami-Dade, ki gen pwopriyete televizyon, radyo ak medya enstriksyonèl.  Pami medya difizyon yo gen WLRN-TV 17 ki afilye avèk (PBS), e WLRN-FM 91.3 ak WKWM-FM 91.5 (ki sèvi ‘Florida Keys’) ki afilye ak (NPR) ak 101.9FM, NPR pou ‘Palm Beaches’.

WLRN-TV gen yon piblik telespektatè plis pase 530,000 fwaye pa mwa nan mache Miami/Ft. Lauderdale la, avèk yon ekstansyon ki kòmanse anba Palm Beach County rive Key West.  WLRN antèt pami estasyon PBS "Ready To Learn (RTL)" (Pare pou Aprann) nan Sid Florid ki gen 54 èdtan pwogramasyon chak semèn pou timoun ki ranpòte prim.  WLRN prezante tou meyè pwogram PBS yo    rekonèt nasyonalman pou konplete kontni yo pwodui e yo jwenn lokalman.  Orè nou pou kòmansman sware a gen ladan yon varyete pwogram sou lanati, istwa, mistè, sa k ap pase nan peyi Angletè, ak dokimantè espesyal orijinal WLRN pou adrese enterè divès kominote Sid Florid la.  WLRN-TV kontinye difize pwogram distenge PBS ki ranpòte prim, tankou Nature, Nova, American Experience ak  Antique Roadshow.

Anplis, WLRN-TV pwodui dokimantè televize ki resevwa prim ki fè gwo efè nan Sid Florid la e li distribye kontni sa yo nasyonalman bay lòt estasyon PBS.  Pami dokimantè orijinal ki ranpòte Prim yo, genyen: “Deep City: The Birth of the Miami Sound,” yon istwa konsènan de (2) jeni mizikal, Willie Clarke ak Johnny Pearsall, ki te kreye premye konpayi pwodiksyon disk nan Florid, ki se pwopriyete moun nwa, yo te rele “Deep City Records” nan mitan ane 60 yo, Oceans of Pink, yon dokimantè sou kijan kous “dragon boat” (bato sou fòm dragon) vin tounen yon espò ki devlope byen vit pami sivivan kansè sen atravè Florid.  http://wlrn.org/post/pinkpower, ‘Treblinka’s Last Witness,’ yon fim pasyonan e emosyonèl kote dènye sivivan moun konnen, Samuel Willenberg, an pèsòn, rakonte lavi li pandan “Holocaust” (Jenosid Nazi yo) e kòm yon prizonye Juif nan Treblinka, youn nan twa Kan Lanmò ‘Aktion Reinhard’ yo, ak Street of Winwood.  Chak ane pandan fwa ‘Art Basel’, atis ki pèfòme nan lari yo pran direksyon distri Wynwood nan Miami pou transfòme lari distri sa a ankò avèk yon varyete koulè kreyatif.  Ri Wynwood yo transpòte vizitè yo nan yon sou-kilti nomad pou yo rankontre ak kèk nan meyè reprezantan nan mond la nan sa ki gen pou wè ak ar nan vil yo e pou apresye pèsonèlman kijan yon ti gwoup moun ki te konn desine siy, ekri grafiti e fè miral vin pran plas yo nan gran mond atistik sa a. Se yon eksperyans enpresyonan.

Anpil dokimantè ak fim kout WLRN disponib sou Entènèt nan http://video.wlrn.org.

WLRN-FM 91.3, ki klase antèt nan estasyon NPR nan Florid, sèvi yon piblik plis pase 350,000 moun pa semèn, soti Palm Beach rive Key West, nan ofri pwogram tankou Morning Edition, All Things Considered, ak A Prairie Home Companion.  WKWM-FM 91.5 se estasyon NPR ki sèvi Florida Keys.

Misyon ‘WLRN News’ deklare “News is Our Future” (Enfòmasyon se Avni Nou).  Konsa, WLRN News se kounye a prensipal motè nan elabore kontni lokal sou WLRN.  Pandan sèvis enfòmasyon yo kontinye ap diminye atravè Florid, eta a, WLRN kontinye reprezante estasyon ki bay plis nouvèl nan Sid Florid la.

Nouvèl ak pwogram pale distribitè nasyonal radyo piblik NPR, ‘American Public Media,’ ‘Public Radio International,’ radyo endepandan WNYC ak ‘The Public Radio Exchange’ fòme nwayo pwogramasyon nou an, men pwodiksyon pa nou yo tankou pwogram Topical Current, The Florida Roundup, The Sunshine Economy ak Latin America Report nou an, ansanm ak pwogram mizik vedèt nou yo, Evening Jazz, Folk and Acoustic Music, ak The Night Train soti dirèkteman anndan kominote Sid Florid   nou an e y ap sèvi kominote sa a.

WLRN Radio emèt tou nan fòma radyo dijital HD avèk de (2) kouran pwogramasyon: 91.3-1, ki difize nan menm moman avèk pwogramasyon kanal prensipal la, e 91.3-2, ki rele “Classical 24”, ki prezante pwogram mizik klasik.  Toude kouran sa yo disponib sou Entènèt nan www.wlrn.org.

WLRN-FM ofri tou youn nan pi gwo Sèvis Lekti sou Radyo nan peyi a ─ yon sèvis 24 sou 24, 7-jou pa semèn pou rezidan nan Sid Florid la ki gen difikilte pou yo wè.

“Instrumental Television (ITV)” (Televizyon Enstrimantal) WLRN pwograme e li jere tou rezo televizyon sikui fèmen distri a ki ofri elèv ak pwofesè kontni edikasyonèl ki aksesib dirèkteman nan salklas la.

Pou plis enfòmasyon konsènan Radyo ak Televizyon Piblik WLRN, silvouplè rele 305-995-1717 oubyen vizite www.wlrn.org.

>Retounen Anwo


Biwo rejyon yo

Lekòl Leta Miami-Dade County sou-divize an twa rejyon. Chak rejyon gen yon sipèentandan rejyon ak anplwaye ki responsab pou bay paran ak elèv sipò e asistans. Kesyon oubyen pwoblèm paran genyen konsènan lekòl pitit yo ki pa rezoud nan nivo lekòl la dwe al jwenn yon direktè Sant Rejyon. Si paran yo pa satisfè ak rezilta a, yo ka pote desizyon an apèl devan sipèentandan Sant Rejyon an. Sant Rejyon an ka reponn kesyon konsènan règ sou limit, prezans ak transfè. Men adrès ak nimewo telefòn biwo sa yo:


BIWO REJYON NÒ
733 East 57th Street
Hialeah, FL 33013
305-572-2800

Sipèentandan Rejyon:
Jose Bueno

Direktè Administratif Rejyon:
Sally J. Alayon
Dtè. Verena Cabrera
Andy J. Pierre-Louis
Dtè. Charmyn M. Kriton
Madan Reva Vangates

BIWO REJYON SANTRAL
5005 N.W. 112nd Avenue
Doral, FL 33178
305-499-5050
Sipèentandan Rejyon:
Msye. John Pace

Direktè Administratif Rejyon:

Dtè. Jacques Bentolila
Dtè. Janice Cruse-Sanchez
Amelia P. Leth
Michael A. Lewis
Eric Acosta
Alejandro Perez

BIWO REJYON SID
18180 S.W. 122nd Avenue
Miami, FL 33177
305-252-3041
Sipèentandan Rejyon:
Barbara A. Mendizábal
Direktè Administratif Rejyon:
Lucy C. Iturrey
Ana C. Othon
Leonard Ruan
Anna L. Rodriguez
Manuel S. Garcia

EDIKASYON ALTÈNATIF ADILT/VOKASYONÈL/LEKÒL KOMINOTÈ
1450 N.E. 2nd Ave., 8th floor
Miami, FL 33132
Asistan Sipèentandan:
Robert Gornto

Direktè Administratif:
Dtè. Reginald H. Johnson – Adilt/Vokasyonèl/Lekòl Kominotè
Luis E. Diaz –Edikasyon Altènatif

NOTE: Biwo Rejyon yo pa sipòte lekòl ‘charter’. Nou dwe voye kesyon oubyen pwoblèm konsènan lekòl ‘charter’ dirèkteman bay Biwo “Charter School Support” (Sipò Lekòl ‘Charter’) nan 305-995-1403 oswa cso@dadeschools.net. Chak Biwo Rejyon sipèvize lekòl segondè ak lekòl ki nan anchènman lekòl respektif yo. Nan lis anba a w ap jwenn lekòl segondè ki nan chak Biwo Rejyon:


BIWO REJYON NÒ

REJYON SANTRAL

American Senior High
Barbara Goleman Senior High
Hialeah Gardens Senior High
Hialeah Senior High
Hialeah-Miami Lakes Senior High
Dr. Michael M. Krop Senior High
Jose Marti MAST 6-12 Academy
MAST @ FIU Biscayne Bay Campus
Miami Beach Senior High
Miami Lakes Educational Center
Alonzo & Tracy Mourning Senior High
Miami Carol City Senior High
Miami Norland Senior High
North Miami Beach Senior High
North Miami Senior High
Robert Renick Educational Center
Westland Hialeah Senior High

Coral Gables Senior High
Design & Architecture Senior High
International Studies Preparatory Academy
iPreparatory Academy
Law Enforcement Officers Memorial High
Maritime & Science Technology Academy (MAST)
Miami Central Senior High
Miami Coral Park Senior High
Miami Edison Senior High
Miami Jackson Senior High
Miami Northwestern Senior High
Miami Senior High School
Miami Springs Senior High
New World School of the Arts
Ronald W. Reagan/Doral Senior High
South Miami Senior High
William H. Turner Technical Arts High
Booker T. Washington Senior High
Young Men's Preparatory Academy
Young Women's Preparatory Academy
iTech@Thomas A. Edison Educational Center

BIWO REJYON SID

Academy for Advanced Academies (AAA)
Bio-Tech@Richmond Heights
G. Holmes Braddock Senior High
Center for International Education/Cambridge School
Coral Reef Senior High
Cutler Bay High School
John A. Ferguson Senior High
Homestead Senior High
MAST @ Homestead
Arthur & Polly Mays Conservatory of the Arts
Miami Killian Senior High
Miami Arts Studio 6-12 @ Zelda Glazer

Miami Palmetto Senior High
Miami Southridge Senior High
Miami Sunset Senior High
Robert Morgan Educational Center
School for Advanced Studies - North
School for Advanced Studies - South
School for Advanced Studies - Wolfson
School for Advanced Studies - Homestead
South Dade Senior High
Southwest Miami Senior High
TERRA Environmental Research Institute
Felix Varela Senior High

>Retounen Anwo


Transpòtasyon lekòl

Lekòl Leta Miami-Dade County ap bay transpòtasyon pou plis pase 50,000 elèv pa jou pou ane lekòl sa a, l ap itilize yon flòt 1,100 otobis sou prèske 960 wout otobis lekòl.  Nou bay sèvis transpòtasyon an pou elèv ki abite nan yon distans plis pase de (2) “miles” (3.22 km) parapò ak lekòl yo asiyen yo a, e pou elèv ki gen bezwen espesyal.

Anvan lekòl ouvri, paran tout elèv ki elijib pou transpòtasyon ap resevwa yon kat postal ki soti nan Distri a ki ap idantifye estasyon ak lè otobis la ap pase pran elèv la e a kilè l ap depoze elèv la.

Nou ap poste enfòmasyon konsènan otobis elèv yo sou Pòtal Paran an tou nan www.dadeschools.net kòmanse lendi 14 out 2017.  Nou ap renouvle enfòmasyon sa yo chak swa.  Nou ankouraje paran yo pou yo tcheke enfòmasyon yo pandan tout ane lekòl la pou yo ka gen enfòmasyon ki pi resan konsènan otobis pitit yo ap gen pou yo pran.

Paran ki enterese konnen si pitit yo elijib pou transpòtasyon ta dwe kontakte lekòl pitit yo a pou enfòmasyon.

>Retounen Anwo